Serveis de la Cambra

Adm. Comunitats

Assessoria Jurídica

Assegurances

Adm. Finques

Arquitectura i oficina tècnica

Fiances

Economicofiscal

Gestoria Administrativa

la Cambra informa

Novetats del llibre sisè del Codi civil de Catalunya: La custòdia del territori (i 8) novembre 27, 2018 Categoria: Llibre sisè Codi civil, Newscam - El llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, regula el contracte de custòdia del territori. Aquest fet té transcendència no només pel reconeixement que suposa cap a la custòdia del territori com a filosofia per a la conservació del nostre patrimoni natural, cultural Llegir més
Aprovat el Reial decret-llei perquè la banca pagui l’IAJD quan es formalitzi una hipoteca novembre 20, 2018 Categoria: Newscam, Normativa hipoteques - El Consell de Ministres del passat 8 de novembre ha aprovat un Reial decret-llei que modifica dos articles de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats perquè sigui la banca la que pagui aquest tribut i no els ciutadans quan es formalitzi un préstec amb garantia Llegir més