L’Ajuntament de Mataró vol obligar a cedir el 30% dels nous pisos a habitatge social

L’Ajuntament de Mataró vol obligar a cedir el 30% dels nous pisos a habitatge social

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Mataró celebrat el passat 4 d’octubre, va aprovar una Proposta de resolució per facilitar l’ampliació del parc públic d’habitatge.

Aquesta moció s’inspira en la que va aprovar el passat 23 de febrer de 2018 l’Ajuntament de Barcelona, impulsada per un grup promotor integrat per la PAH-Barcelona, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i l’Observatori DESC, obrint la porta perquè les promocions privades de nova construcció i rehabilitació hagin de destinar el 30% dels seus pisos a habitatge social.

El text íntegre dels acords aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Mataró és el següent:

1.- L’Ajuntament de Mataró tramitarà les modificacions legals necessàries perquè es destini un 30% dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions (superiors a un sostre urbanístic a determinar), de venda o de lloguer, a habitatge de protecció oficial situat en el mateix edifici.

2.- L’Ajuntament de Mataró establirà les exempcions corresponents per totes aquelles operacions de compra de solars i presentació de llicències efectuades amb anterioritat a l’entrada en vigor (en el seu cas) de la normativa. També caldrà estudiar específicament tots aquells espais de transformació que ja tinguin fixats percentatges d’habitatge amb protecció.

3.- L’Ajuntament de Mataró ajustarà les modificacions legals oportunes sobre la base al dictamen de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.

4.- Per tal d’avaluar i fer el seguiment d’aquestes iniciatives, s’utilitzarà la Comissió Mixta de Desnonaments, donat que està conformada per tots els actors socials i econòmics de la ciutat que centren la seva activitat amb l’habitatge.

5.- L’Ajuntament de Mataró habilitarà les vies necessàries per gestionar els habitatges de protecció oficial i per fixar-ne els topalls màxims de venda i lloguer, d’acord amb el registre públic de sol•licitants d’habitatge protegit i amb les prioritats que estableixin les Taules d’emergència. Així mateix, també posarà les mesures necessàries per controlar la compravenda dels habitatges de protecció oficial a fi de garantir que no seran usats per especular.