Dit a punt de prémer una tecla de calculadora amb els impostos de text. Concepte de càlcul d'impostos. Imatge composta entre una fotografia de mà i un fons 3D.

Si ja he pagat l’impost de plusvàlua, puc reclamar la seva devolució?

La Sentència dictada pel Tribunal Constitucional (TC) el 26 d’octubre de 2021 va declarar inconstitucional el sistema de càlcul de l’impost de plusvàlua, però  impedeix als afectats el seu dret a reclamar la devolució de les quantitats pagades durant aquests anys, per aquest impost. Al cap de poc temps, el 9 de novembre de 2021, es publica en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial decret llei 26/2021, mitjançant el qual es modifiquen els articles declarats inconstitucionals, es reconeix que si no ha existit plusvàlua, no es pot aplicar l’impost i es concedeix als ajuntaments un termini de sis (6) mesos per adaptar les seves ordenances fiscals (fins al 9 de maig de 2022) si desitgen continuar cobrant l’impost.

Tant l’esmentada Sentència del TC com la recent reforma operada amb el Reial decret llei 26/2021 plantegen bastants dubtes que tractarem de resoldre a continuació.

 

He de pagar l’impost per transmissions fetes abans del 26 d’octubre de 2021?

No, perquè la Sentència del TC va anul·lar el mètode de càlcul de l’impost i, per tant, aquest no es pot calcular.

 

He de pagar l’impost per transmissions realitzades entre el 26 d’octubre i el 9 de novembre de 2021?

No. Durant aquest període l’impost no es podia aplicar perquè no existia cap regulació de la base imposable.

 

He de pagar l’impost de plusvàlua per transmissions posteriors al 9-11-2021?

Sí, sempre que amb la transmissió hagis obtingut benefici, és a dir,  plusvàlua. En cas de pèrdua o minusvàlua no has de pagar l’impost.

 

En el cas de transmissió, com quantifico el benefici o la pèrdua de la transmissió?

Has de comparar el valor del sòl en el moment de la transmissió amb el valor que tenia el sòl en l’escriptura d’adquisició.  Per saber quin percentatge representa el valor del sòl del preu total, es pren el preu de l’escriptura de transmissió i s’aplica el percentatge del valor cadastral que correspon al terreny en el rebut de l’IBI.

Concepte de gràfic creixent i de gràfic decreixent. La fletxa vermella de progrés i la fletxa blava de recessió aïllades sobre fons blanc representen un augment dels beneficis i el negoci de la recessió.

Com calculo l’impost si he tingut benefici/plusvàlua?

Per determinar la base imposable, la reforma aprovada pel Govern hi ha introduït un mètode doble de càlcul, donant a triar al contribuent entre l’aplicació d’una sèrie de coeficients sobre el valor cadastral del sòl de l’immoble (en funció de l’any d’adquisició inicial) o sobre la plusvàlua real obtinguda resultat de comparar el preu/valor d’adquisició i transmissió que consti en les corresponents escriptures.

Per determinar la quota (import a pagar) s’aplicarà el tipus impositiu i possibles bonificacions previstes a l’ordenança municipal.

 

Què haig de fer en cas de pèrdua/minusvàlua?

Has de presentar l’autoliquidació de l’impost, declarant la transmissió com “operació no subjecta”. No has de pagar res.

 

Puc exigir la devolució de les liquidacions pagades?

La Sentència del TC de 26 d’octubre de 2021 tanca la porta a reclamar la devolució de la tributació ja realitzada que no hagués estat recorreguda abans de ser dictada. Ara bé, en cas d’autoliquidacions, existeix un termini de quatre anys per sol·licitar la seva rectificació, per la qual cosa en aquests casos es podrà demanar la devolució del que has pagat,  però no  basant-se   aquesta última Sentència del TC de 26 d’octubre de 2021, sinó invocant les anteriors  sentències dictades pel TC (Sentència d’11 de maig de 2017 i Sentència de 31 d’octubre de 2019) si es compleix alguna d’aquestes circumstàncies: 1) inexistència de benefici/plusvàlua, o 2) import pagat per l’impost desproporcionadament alt en comparació amb el benefici/plusvàlua realment obtingut.

 

Llavors, a part dels dos casos anteriors, no puc fer res per tal que em retornin l’import pagat?

Contràriament al que diu el Tribunal Constitucional en la seva sentència de 26 d’octubre de 2021, la Cambra sosté que aquest Tribunal no té cap facultat per negar el dret a la devolució del que s’ha pagat indegudament en els darrers quatre (4) anys. Els ciutadans han de poder reclamar als Ajuntaments les quantitats sostretes durant aquests anys, de forma il·legal, sense perjudici que aquests puguin reclamar a l’Estat espanyol la corresponent indemnització patrimonial. No es tracta de perjudicar els Ajuntaments, sinó que els ciutadans puguin recobrar el que han pagat a conseqüència d’una normativa inconstitucional i nul·la.

Retrat de dona jove preocupada que se sent estressada i desesperada demanant ajuda per pagar factures, deutes, despeses fiscals i comptabilitat de les finances de la llar amb un ordinador portàtil

 

La Cambra de la Propietat està posant en marxa un sistema de reclamació de les plusvàlues pagades  pels seus socis davant qualsevol Ajuntament. En tot cas, cal que en el moment de presentar la reclamació no hagin passat quatre anys de pagament de la liquidació o autoliquidació.

Pots accedir a més informació, demanant “cita prèvia” al nostre departament jurídic.