moratoria_hipotecaria

S’estén fins al 9 de maig de 2021 la possibilitat de suspensió dels desnonaments de les llars vulnerables

El Consell de Ministres va aprovar abans-d’ahir un Reial decret llei de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge, que introdueix noves mesures de protecció per a aquelles llars vulnerables que s’enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual.

La norma introdueix a més una sèrie de millores per a assegurar l’acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents.

En primer lloc, a fi d’estendre i assegurar la protecció de les persones arrendatàries d’habitatge en situació de vulnerabilitat, ja establertes al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries a l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, s’amplia l’abast temporal i subjectiu de les mesures establertes per respondre a la gravetat de les conseqüències de la pandèmia. En particular:

S’estén fins a la finalització de l’estat d’alarma, la possibilitat de suspensió de procediment de desnonament, a fi que els serveis socials puguin oferir solucions a les persones arrendatàries que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica sense alternativa habitacional.

S’amplien les situacions de vulnerabilitat social i econòmica que poden al·legar-se, fent extensives aquestes situacions a aquelles no necessàriament derivades, de manera directa, dels efectes de l’expansió de la COVID-19.

• Amb l’objecte de garantir l’eficàcia de la mesura, s’estableix la comunicació pel jutjat als serveis socials competents, per valorar la situació de vulnerabilitat de l’arrendatari, i si és el cas de l’arrendador, i formular la proposta de mesures a adoptar.

• La suspensió del llançament es mantindrà pel temps necessari per aplicar les mesures socials que siguin procedents, que hauran de permetre una solució habitacional que garanteixi un habitatge digne, i sempre dins el període de l’estat d’alarma.

• En cas que no s’ofereixi una solució habitacional en els 3 mesos següents des de l’emissió de l’informe dels serveis socials, els arrendadors tenen dret a sol·licitar una compensació sempre que s’acrediti el perjudici econòmic ocasionat.

Especial protecció

En segon lloc, en el context de l’estat d’alarma, s’ofereix especial protecció a aquelles llars afectades per procediments de llançament del seu habitatge habitual, que no es derivin de contractes d’arrendament, quan hi hagi persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d’edat a càrrec.

En aquest supòsit, s’estableix la possibilitat que el jutge, prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret, tindrà la facultat de suspendre el llançament, quan els propietaris d’aquests immobles siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges, sol·licitant informe als serveis socials competents a fi que puguin valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a aplicar per donar resposta a aquesta situació.

La nova norma estableix en aquest cas que la suspensió de procediment mai es pot dictar:

• Quan l’habitatge sigui la residència habitual o segona residència de propietari.

• Quan l’immoble es trobi cedit a una persona física que tingui el seu domicili habitual o segona residència.

• Que l’entrada o permanència en l’habitatge s’hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones.

• Quan hi hagi indicis racionals que l’habitatge s’estigui utilitzant per a la realització d’activitats il·lícites.

• Quan es tracti d’immobles destinats a habitatge social i ja s’hagués assignat l’habitatge a un sol·licitant.

• Que l’entrada en l’immoble s’hagi produït amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei.

Igualment, en cas que no s’ofereixi una solució habitacional en els 3 mesos següents des de l’emissió de l’informe dels serveis socials, els propietaris de l’immoble tindran dret a sol·licitar una compensació sempre que s’acrediti el perjudici econòmic ocasionat.

Recursos del Pla Estatal d’Habitatge

Finalment, a la nova norma es preveu que les Comunitats Autònomes podran utilitzar els recursos del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, regulat pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, per tal de fer front a les compensacions previstes; el procediment es regularà a través de Reial decret..

Es tracta de mesures de caràcter excepcional que donen resposta urgent i immediata a situacions de vulnerabilitat en el context de l’estat d’alarma.

Departament Jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme