Assessoria Jurídica

“Defensem el seus interessos posant a la seva disposició el servei jurídic més complet pel que fa a dret immobiliari”

La Cambra disposa d’una Assessoria Jurídica pròpia. Els nostres advocats estan especialitzats en la tramitació de tota mena de problemes relacionats amb l’àmbit civil de la propietat urbana. Des de l’Assessoria Jurídica volem solucionar els dubtes dels propietaris i, si cal, els ajudem a emprendre accions per defensar-ne els interessos.

L’assessorament és gratuït pels socis i per les comunitats associades a la Cambra.

Arrendaments Urbans

Els arrendaments urbans generen moltes qüestions als propietaris. L’Assessoria Jurídica de la Cambra ajuda els propietaris a resoldre les incidències que es produeixen durant el procés de lloguer de la seva finca.

Ens referim a:

 • Durada i extinció del contracte
 • Determinació de la renda i períodes de revisió
 • Drets i obligacions d’arrendador i arrendatari
 • Redacció de contractes de lloguer
 • Redacció de modificacions als contractes de lloguer vigents
 • Qüestions legals vinculades al traspàs del local del qual s’és propietari
 • Detall de les despeses repercutibles
 • Com procedir si els arrendataris se separen, es divorcien…
 • Com actuar en la reclamació de lloguers impagats
 • Demandes de desnonament
 • Com actuar en casos d’ocupació il·legal de la finca
Contractes

L’Assessoria Jurídica de la Cambra prepara i redacta tota mena de contractes relatius a immobles.

Contractes que redactem:

 • D’arrendament urbà (habitatge, oficina, local…)
 • De compravenda
 • D’arres (previs al contracte de compravenda)
 • De compra d’habitatges que estan en construcció
 • De compravenda d’habitatges hipotecats
 • De lloguer amb opció de compra
 • D’opció de compra
 • De permutes immobiliàries
Desnonaments

L’incompliment de les obligacions dels arrendataris, especialment les de pagament del lloguer, en certs casos obliga el propietari a formular reclamacions judicials o extrajudicials. La interposició d’una demanda de desnonament serveix per exigir-ne el pagament i/o recuperar la possessió de l’habitatge.

L’equip d’advocats de la Cambra, especialistes en arrendaments urbans, ajudem els propietaris en tots els tràmits i reclamacions judicials o extrajudicials per a recuperar la plena propietat del seu immoble.

Demandes als tribunals

L’Assessoria Jurídica de la Cambra està a disposició dels propietaris per defensar-ne els interessos davant dels tribunals. El servei abasta totes les matèries vers la propietat immobiliària i les comunitats de propietaris. L’oferim previ pressupost, amb preus especials pels associats.

Qüestions matèria de litigi:

 • Desnonaments
 • Ocupacions d’habitatges
 • Reclamacions hipotecaries. Clàusules sol.
 • Conflictes en arrendaments urbans
 • Conflictes en comunitats de veïns
 • Defectes de construcció i dret de l’edificació
 • Plusvàlues municipals i altres qüestions de fiscalitat immobiliària
 • Les herències, els llegats i les legítimes
 • Matèries relacionades amb qüestions urbanístiques
Herències i testaments

És important ser previsor i tenir preparat un testament donada la imprevisibilitat del moment de la defunció. Preventivament l’ajudem a planificar l’assignació de bens als familiars i l’informem de les figures jurídiques que es poden utilitzar al fer un testament . Produït el decés us ajudem en les qüestions relatives el repartiment de la herència i els conflictes que es puguin generar.

Qüestions vinculades a les transmissions de propietats per causa de mort:

 • Testaments i herències
 • La legitima (dret a rebre bens que la llei reserva a determinats familiars de manera que el testador no en pot disposar lliurament)
 • Qüestions sobre l’usdefruit (dret real que permet una persona gaudir d’una propietat que li és aliena)
 • Llegats (béns o drets determinats a qui el finat ha deixat a algú en particular. Aquests se separen de l’herència i no són objecte de repartiment entre els hereus)
 • Donacions
 • Drets hereditaris del vidu/a; situacions especials en cas de separació
Dret de la construcció i l'edificació

A l’Assessoria Jurídica de la Cambra informem els propietaris sobre els drets i deures derivats de l’adquisició d’una vivenda o local i/o construcció d’un solar. També ajudem a resoldre els conflictes generats per la construcció o rehabilitació d’habitatges, l’existència de defectes de construcció o les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts en la compra-venda d’un habitatge.

Qüestions relacionades amb la construcció i l’edificació:

 • Deficiències en l’execució de construccions
 • Reclamacions per defectes de la construcció
 • Realització d’obres en una finca veïna
 • Llicències d’obres, de parcel·lació o d’enderrocament
 • Expedició del certificat de final d’obra i adquisició de la llicència de primera ocupació
 • Llibre de l’edifici, manuals d’ús i manteniment
 • Redacció d’informes jurídics
Comunitats de propietaris

Des de l’Assessoria Jurídica de la Cambra ajudem a resoldre dubtes i conflictes que sorgeixen en les comunitats de propietaris.

Qüestions més comuns a resoldre en les comunitats:

 • Responsabilitat dels propietaris en la conservació dels elements comuns (terrasses, ascensors, cobertes, antenes…)
 • Convocatòria i celebració de juntes de propietaris
 • Sistema de majories i adopció d’acords comunitaris
 • Impugnació dels acords comunitaris
 • Instal·lació d’ascensors
 • Reparacions urgents
 • Actuacions en relació als propietaris que realitzen activitats perilloses o incíviques
 • Accions vers propietaris morosos
 • Redacció d’estatuts i de reglaments de règim intern
Urbanisme

A l’Assessoria Jurídica de la Cambra aconsellem, tramitem o gestionem les qüestions relaciones amb el planejament urbanístic de la vostra propietat.

Qüestions com:

 • Qualificació urbanística de les finques
 • Plans parcials, plans especials, plans de millora
 • Convenis urbanístics
 • Expedients de disciplina urbanística
 • Valoracions, expropiacions…
Cosultor online

Des de casa seva, a través d’Internet, accedeixi al servei jurídic de la Cambra.

A través del servei Consultor Online, es contesten les consultes que es formulen i s’assessora en assumptes relacionats amb la propietat urbana.

El Consultor Online és un servei gratuït de la Cambra per a les comunitats associades. Enllaç a consultor online.

Les respostes seran sempre realitzades per un advocat membre del servei jurídic de la Cambra, tindran el mer valor d’una consulta i seran fruit de la interpretació i el criteri de l’advocat segons el seu lleial saber i entendre.

Laboral

Si teniu a casa, a temps parcial o permanent, una Empleada de la Llar, ja sigui per fer feines domèstiques, o com assistenta per tenir cura de persones grans, de nens, o un jardiner, xofer i d’altres, en qualsevol cas, a partir de 1 de gener de 2012, s’estableix l’obligació de formalitzar contracte laboral, en proporció a les hores treballades.

En virtut d’aquesta normativa del Ministeri de Treball, el titular de la llar familiar o del domicili en el que es realitzin els serveis domèstics, es considera empleador, i haurà de cotitzar a la Seguretat Social en funció de les hores treballades per l’empleat/da.

L’incompliment d’aquesta normativa pot significar multes i/o reclamacions importants.

Per a la vostra tranquilitat a la Cambra us podem ajudar fent:

 • Estudi i assessorament laboral del vostre cas
 • Confecció de contracte de treball segons normativa, i la seva presentació a les Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social
 • Comunicació a la Seguretat Social de l’alta, variació o baixa del cap de familia i del treballador/a
 • Confecció del rebut de salari mensual segons model del MTIN i, en els casos que calgui, confecció de nòmines

Servei bonificat per als socis de la Cambra.

Contacta amb nosaltres

Accepto rebre informació comercial, fins i tot per correu electrònic.
He llegit i accepto la Política de Privacitat (*)

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES DE CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MATARÓ I EL MARESME

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a inforgpd@cambrapropietat.cat. Informació Addicional: Pot ampliar la informació a l'enllaç d'Avisos Legals.

* Tots els camps amb asterisc són obligatoris.