Apartaments_QUÈ PREVEU LA NOVA LLEI ANTIDESNONAMENTS DE CATALUNYA?

QUÈ PREVEU LA NOVA LLEI ANTIDESNONAMENTS DE CATALUNYA?

El passat 8 de març va entrar en vigor a Catalunya la nova Llei 1/2022, de 3 de març, per tal de fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge. Aquesta Llei, que també es coneix com a Llei Antidesnonaments, i que no arriba exempta de polèmica, ve a regular determinades situacions que poden afectar directament als propietaris d’immobles, ja sigui per tenir la consideració del que anomenen gran tenidor, com per altres situacions concretes com les derivades dels habitatges buits o incompliments de la funció social de la propietat.

La llei antidesnonaments obre la via a un gran nombre de lloguers socials.

Vegem a continuació els punts més destacats:

 

CREACIÓ D’UN REGISTRE DE GRANS TENIDORS I CONTROL DE LES OFERTES DE LLOGUER SOCIAL OBLIGATORI

Els grans tenidors d’habitatges s’han d’inscriure en aquest Registre que dependrà de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i s’ha d’informar del nombre i la relació d’habitatges de què són titulars.

Hi ha l’obligació d’informar a l’Ajuntament corresponent, en el termini de tres (3) dies hàbils, per part de la propietat, que s’ha comunicat l’oferta de lloguer social i el contingut d’aquesta.

 

CONCEPTE DE GRAN TENIDOR D’HABITATGES

Inclou empreses amb més de 10 habitatges o particulars amb més de 15. Estan obligats a l’oferiment d’un lloguer social a les persones vulnerables, tinguin o no tinguin contracte d’arrendament. És a dir, els coneguts com a okupes també podran optar a aquesta ajuda.

 

SUPÒSITS D’OBLIGACIÓ DE FER OFERIMENT DE LLOGUER SOCIAL

La llei antidesnonaments obre la via a un gran nombre de lloguers socials. És obligatori oferir una proposta de lloguer social en els següents supòsits:

a) Acció de desnonament per manca de pagament.

b) Acció de desnonament per finalització del termini contractual.

c) Demandes d’execució hipotecària.

d) Accions per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació de l’habitatge (okupació)

 

 

DURADA DEL CONTRACTE DE LLOGUER

En el supòsit que el gran tenidor sigui persona física, la durada del contracte de lloguer social no podrà ser inferior a cinc (5) anys. Si és persona jurídica, la durada del contracte serà de set (7) anys, i si es tracta d’una entitat bancària o un fons d’inversió, la durada del contracte serà de dotze (12) anys.

 

MESURES DE FOMENT I CONCERTACIÓ DE LLOGUER SOCIAL

En el cas de grans tenidors que no siguin entitats bancàries ni fons d’inversió, ni tinguin vinculació amb aquestes, es pot demanar a l’Agència d’Habitatge de Catalunya, que assumeixi el preu del lloguer a preu de VPO.

 

HABITATGES BUITS

Es contempla l’expropiació de les finques que faci més de dos (2) anys que estiguin buides de forma injustificada en determinades circumstàncies.

 

El nostre Departament Jurídic queda a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.