PRÒRROGA

PRORROGADA LA LIMITACIÓ DE REVALORITZACIÓ DELS LLOGUERS FINS AL 31/12/2022

La inflació afecta de forma molt directa al lloguer. L’Índex de Preus de Consum (IPC) anual del mes de març de 2022 fou de 9,8%, i l’últim publicat de maig de 2022 s’ha situat en el 8,7%, quatre dècimes per sobre del registrat a l’abril, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Davant aquesta situació, el Consell de Ministres del 29 de març (BOE de 30-03-2022) va aprovar el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, que oferia entre les seves mesures, un límit a les actualitzacions de la renda que es produïssin fins al 30 de juny de 2022, per als lloguers d’habitatges. Tanmateix, davant l’evolució recent de l’IPC, s’ha estès aquesta mesura fins al 31 de desembre de 2022 per Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny.

De nou el Govern intervé en el mercat del lloguer per ajudar al llogater, però s’oblida d’una de les parts, no té en compte les conseqüències que té per al propietari aquesta manca de revisió del lloguer, prescindint que un percentatge altíssim són petits propietaris i que tots pateixen les dades elevadíssimes de la inflació. No s’ha contemplat cap compensació per aquest col·lectiu per la qual cosa cada cop estem més lluny de l’esperat foment  del parc del lloguer.

Passant a analitzar aquesta mesura de pròrroga de limitació de l’increment de la renda, ens plantegem a qui afecta, quins efectes té, quin és l’índex i el percentatge aplicables.

 

A quins contractes afecta?

Als contractes  d’arrendament d’habitatge habitual signats amb posterioritat a l’1 de gener de 1995 i que la renda hagi de ser actualitzada dins del període del 27 de juny al 31 de desembre de 2022.

A qui afecta aquesta limitació?

La norma distingeix segons el propietari-arrendador sigui GRAN TENIDOR (persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial, exclosos garatges i trasters) o quan el propietari-arrendador NO ÉS GRAN TENIDOR.

  1. GRAN TENIDOR: se’ls imposa l’obligació de pactar amb el llogater l’actualització, però sense poder superar en cap cas el que marqui l’Índex General de Competitivitat (IGC). Per tant, les parts podran pactar una actualització inferior al que marqui l’IGC, però no superior a aquest índex.
  2. RESTA DE PROPIETARIS: podran pactar lliurement l’increment de la renda amb els llogaters, i només s’imposarà el límit de no superar l’IGC si no s’arriba a cap pacte.
Efectes de la norma.

No té efectes retroactius i només és d’aplicació per a les rendes que s’hagin d’actualitzar durant el període  entre 27 de juny i 31 de desembre de 2022.

Percentatge aplicable de l’IGT.

En absència d’un pacte entre les parts, l’increment de renda no podrà excedir del resultat d’aplicar la variació anual de l’IGC a la data de l’actualització, però aquest índex té en compte no sols l’evolució dels preus, sinó també l’evolució de la competitivitat d’Espanya en relació amb els seus socis europeus, i té la característica de comptar amb uns topalls entre el 0% i el 2%, mentre l’objectiu d’inflació de la zona euro del Banc Central Europeu sigui d’aquest 2%. Així, si la taxa de variació d’aquest índex se situa per sota del 0%, es prendrà aquest valor com a referència, el que equivaldria  a l’aplicació de la regla de no revisió. Quan la taxa de variació d’aquest índex superi l’objectiu d’inflació anual del Banc Central Europeu (2%), es prendrà aquest valor com a referència.

En conseqüència, el nostre criteri és que el percentatge aplicable en la revisió anual de la renda, sempre dins del període de revisions de renda fins al 31 de desembre de 2022, serà un màxim del 2%, si no s’arriba a cap acord d’actualització de renda amb el llogater.

 

Departament Jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme