Incasol_1 | 40 anys · 40 raons

PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I LA CAMBRA DE LA PROPIETAT

La directora de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), Maria Mercè Conesa i Pagès, i el president de la Cambra de la Propietat de Mataró i el Maresme, Josep M. Font Spa, han signat digitalment el passat 21 de desembre, una pròrroga pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022 del conveni de col·laboració per a l’enregistrament, dipòsit i gestió recaptadora de les fiances de contractes d’arrendament de finques urbanes.

El dipòsit de fiances dels contractes de lloguer constitueix una obligació legal que té els seus precedents en la normativa de 1947. Les Cambres de la Propietat Urbana en les diverses  regulacions que s’han anat succeint, han col·laborat amb les diverses administracions, estatal o autonòmica, i des del 1996 són entitats gestores de l’Incasòl en matèria de fiances.

 

EL DIPÒSIT DE LA FIANÇA

L’import de la fiança legal s’ha de dipositar a l’Incasòl en el termini de dos mesos des de la formalització del contracte. L’obligació de constituir fiança i fer el dipòsit comprèn no només l’import inicial de la fiança sinó també el de les actualitzacions posteriors. En la seva qualitat d’entitats gestores de l’Incasòl en matèria de fiances, les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya estan expressament habilitades per acceptar i tramitar els dipòsits corresponents, facilitant tota mena d’assessorament, informació I ajut que el dipositant pugui necessitar al respecte.Incasol_3 | 40 anys · 40 raons

El servei és personalitzat per a tots els propietaris i es formalitza electrònicament entre Cambra i Institut. Inclou, a més d’altres tramitacions i gestions, tant les constitucions dels dipòsits de fiances, el seu enregistrament al Registre de l’Institut Català del Sòl i les cancel·lacions i devolucions.

 

INSPECCIÓ I SANCIONS

L’Incasòl té la potestat legal d’inspeccionar el compliment de l’obligació de constituir degudament les fiances, i pot imposar sancions en el cas d’incompliment o compliment irregular.

Si les fiances es dipositen fora del termini de dos mesos, s’apliquen els recàrrecs següents:

  • Del 5% si es diposita abans de superar els tres mesos.
  • Del 10% si es diposita abans de superar els sis mesos.
  • Del 15% si es diposita abans de superar els dotze mesos.
  • Del 20% si es diposita transcorreguts els dotze mesos més interessos de demora sobre l’import de la fiança, a comptar des del termini establert per dipositar la fiança.
  • Del 25% si es diposita transcorreguts els dotze mesos amb el requeriment previ de la Inspecció de l’Institut Català del Sòl més interessos de demora calculats des del termini per dipositar la fiança.

– En cap cas l’import màxim dels recàrrecs no pot superar els 1.500 €.

 

Incasol_2 | 40 anys · 40 raonsDESTÍ DELS DIPÒSITS DE LES FIANCES

L’import ingressat per la constitució de les fiances queda dipositat en el Servei de Fiances de l’INCASÒL fins que es retornen a petició de l’arrendador una vegada s’ha extingit el contracte. Segons estableix la Llei, fins a un 90% de l’import de les fiances dipositades es destina a inversió per a la construcció pública d’habitatges, amb una atenció especial a les promocions en règim de lloguer i a actuacions directes en nuclis antics o subjectes a un procés de renovació urbana. D’aquesta forma, les fiances constitueixen uns fons per a finalitats socials públiques en matèria d’habitatge.

En tot cas, l’Institut Català del Sòl ha de reservar un import no inferior al 10% d’aquests recursos per garantir l’efectivitat en el pagament de les cancel·lacions i les devolucions consegüents que s’esdevinguin.

A La Cambra, com entitat gestora de  l’Institut Català del Sòl en matèria de fiances,  podràs fer el dipòsit de la fiança i formalitzar la inscripció i cancel·lació de les fiances de lloguer.