Comunitats de propietaris

Un copropietari no paga, què pot fer la Comunitat?

El Secretari de la Comunitat ha d’emetre un certificat del deute i s’ha de requerir de pagament al deutor, i en cas d’impagament la comunitat podrà emprendre accions judicials.

Si el President no convoca la reunió de la Junta de propietaris, què poden fer els copropietaris?

En cas d’inactivitat o negativa del president, la pot convocar la vicepresidència o, en cas de vacant, negativa o inactivitat d’aquesta, una quarta part dels propietaris o els propietaris que representin una quarta part de les quotes.

Es vol instal.lar un ascensor i suprimir barreres arquitectòniques a la Comunitat, quina majoria és necessària?

És suficient la majoria simple dels propietaris que hagin participat a la votació, que han de representar, a la vegada, la majoria simple del total de les quotes de participació a la votació, encara que l’acord suposi la modificació del títol constitutiu i dels estatuts o encara que les obres afectin la estructura o la configuració exterior.

Es poden modificar les quotes de participació de la comunitat?

Sí, però es requereix la unanimitat de tots els propietaris amb dret a vot.

De qui és el fons de reserva?

El fons de reserva és propietat de la comunitat i cap propietari te dret a reclamar-ne el retorn en el moment de vendre el seu habitatge o altre element privatiu.

He venut el pis, la comunitat m’ha de retornar les quantitats que he pagat al fons de reserva?

No. Cap propietari té dret a reclamar la devolució en el moment de vendre el seu pis, el fons de reserva és de la comunitat.

Què hem de fer quan un veí fa activitats molestes?

El president de la comunitat, per iniciativa pròpia o a petició d’una quarta part dels propietaris, ha de requerir-lo per a què cessi en dites activitats. Si el veí persisteix en l’activitat, la junta de propietaris podrà exercitar l’acció judicial.

Quina duració té el càrrec de president?

Un any i s’entén prorrogat fins que es faci la junta ordinària següent al venciment del termini per al qual es va designar. El càrrec de president és reelegible.

Es poden impugnar els acords?

Sí. Sempre i quan siguin contraris a les lleis, al títol constitutiu o als estatuts, o si impliquen abús de dret. També es poden impugnar si són contraris als interessos de la comunitat o són greument perjudicials per a un copropietari.

Qui pot impugnar els acords?

Estan legitimats per impugnar els acords els propietaris que han votat en contra, els absents que s’hi han oposat i els que han estat privats il.legítimament de dret a vot.

Per impugnar un acord s’ha d’estar al corrent de pagament dels deutes amb la comunitat (o haver-ne consignat el seu import).

En quin termini es poden impugnar els acords?

L’acció d’impugnació caduca en el termini d’1 any si es tracta d’acords contraris a les lleis, al títol constitutiu o als estatuts, o si impliquen abús de dret.

I en el termini de 3 mesos si es tracta d’acords contraris als interessos de la comunitat o són greument perjudicials per a un copropietari.

El termini es compta a partir de la notificació de l’acta.

Quins requisits ha de tenir una convocatòria de Junta de copropietaris

La convocatòria ha d’expressar:

  1. L’ordre del dia
  2. El dia, lloc i hora de la reunió
  3. L’advertiment que, per aquells acords que requereixen unanimitat o una majoria qualificada de 4/5 parts, els vots dels propietaris que no assisteixen a la reunió es computaran en el sentit de l’acord pres per la majoria, sens perjudici del seu dret d’oposició.
  4. La llista dels propietaris amb quotes pendents, amb l’advertiment de què tenen veu però no dret a vot.

Contacta amb nosaltres

Accepto rebre informació comercial, fins i tot per correu electrònic.
He llegit i accepto la Política de Privacitat (*)

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES DE CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MATARÓ I EL MARESME

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a inforgpd@cambrapropietat.cat. Informació Addicional: Pot ampliar la informació a l'enllaç d'Avisos Legals.

* Tots els camps amb asterisc són obligatoris.