Arrendaments

Què puc fer si el llogater no paga les mensualitats?

La falta de pagament de la renda pot comportar la resolució del contracte.

A partir de quin mes de deute puc realitzar reclamació?

A partir del primer mes que no es pagui la renda.

Amb quina antelació he d’avisar a l’arrendatari de que no es renovarà el contracte d’arrendament?

Si no vol renovar el contracte, ho ha de notificar a l’inquilí al menys amb 30 dies d’antelació a la data de venciment. De no fer-ho, el contracte es prorrogarà necessàriament durant un any més. 

Tanmateix, en els contractes signats a partir del 6 de març de 2019 el termini amb el qual s’ha d’avisar que no es desitja renovar el contracte serà de quatre mesos per a l’arrendador  i de dos mesos per a l’inquilí.

Si s’ha acabat la vigència del contracte, s’ha de formalitzar nou contracte?

Acabat el termini del contracte i, en el seu cas, el de les seves pròrrogues és aconsellable la signatura d’un nou contracte.

Si es produeix un canvi d’arrendatari he de fer nou contracte o un annex és suficient?

És aconsellable formalitzar un annex.

De quin import és la fiança?

En els contractes d’habitatge és d’1 mensualitat i en els d’ús distint a l’habitatge és de 2 mensualitats. A part de la fiança obligatòria en metàl·lic, les parts podran pactar qualsevol tipus de garantia addicional.

Tanmateix, en els contractes d’habitatges signats a partir del 6 de març de 2019, les garanties addcionals no podrán excedir de dues mensualitats de la renda. Per tant, el període màxim de garantía en la seva totalitat no podrá excedir de tres mesos: un mes de fiança en metàlic, més dos mesos de garantía addicional.

Quin termini tinc per a dipositar la fiança obligatòria?

2 mesos des de la data de la signatura del contracte.

A què es destinen els diners de les fiances?

Les fiances es gestionen per l’ Institut Català del Sòl i el seu import es destina a la construcció pública d’habitatges i a actuacions directes en nuclis antics o subjectes a processos de renovació urbana.

Quan l’arrendatari marxa de l’immoble, ha de firmar algun document?

És aconsellable signar un document de lliurament de claus i resolució de contracte.

Duració mínima dels contractes d’habitatge

Els contractes signats a partir de l’1 de gener de 1995 i fins a la llei 4/2013 del 7 de juny de 2013, tenen una durada mínima de cinc anys.

A partir de la llei 4/2013, del 7 de juny de 2013, i fins a l’emissió del primer decret-llei de modificació de la LAU (que va entrar en vigor el 19 de Desembre de 2018), els contractes tenen una durada de tres anys.

A partir de la vigència de l’esmentat decret-llei 21/2018, és a dir, des del 19 de desembre del 2018 fins al moment que el Congrés dels Diputats no el va convalidar –i, per tant, va quedar anul·lat-, el 22 de gener de 2019, els contractes tornen a tenir una durada mínima de cinc anys (o set anys si l’arrendador és persona jurídica).

A partir de la no convalidació d’aquest últim decret-llei i fins a la publicació del nou decret-llei 7/2019, corresponent al dia 6 de març de 2019, els contractes signats dins aquest període els hi és aplicable la durada mínima de tres anys.

Aquells contractes que s’ha formalitzat a partir del 6 de Març de 2019 tornen a ser de cinc anys, excepte en cas que l’arrendador sigui persona jurídica que serà de set anys.

Si el propietari necessita per a ell el pis llogat, pot resoldre el contracte abans de que s’acabi el període concertat?

En aquests casos no procedirà la pròrroga obligatòria, si bé s’han d’acomplir dos requisits:

  1. Que hagi transcorregut un any del contracte.
  2. El propietari ha de comunicar a l’inquilí, amb un mínim de 2 mesos d’antel·lació, que necessita l’habitatge per a ell o pels seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en cas de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.

A més, en els contractes formalitzats a partir del 6 de març de 2019, s’ha de cumplir un tercer requisit: s’haurà de fer constar la previsió de la necessitat mitjançant una clàusula incorporada en el contracte.

Els contractes de local de negoci, tenen duració mínima?

No. Els contractes de local de negoci tenen la duració que lliurement pactin les parts.

L’arrendament d’un pis per temporada d’estiu, és un contracte d’habitatge o d’ús distint al d’habitatge?

Els arrendaments de temporada queden especialment considerats per la Llei d’Arrendaments Urbans com a contracte d’ús distint al d’habitatge.

El lloguer ha de ser sempre mensual o es pot pactar una altre freqüència de pagament?

El pagament de la renta pot ser el que pactin les parts. Llevat de pacte en contrari serà mensual.

Quines dades ha de tenir un rebut de lloguer?

Les dades del propietari i del l’inquilí, l’adreça de pis o local llogat, l’import de la renda i altres conceptes que es cobrin a l’arrendatari. En el cas de lloguer de local de negoci han de constar els imports corresponents al IVA i a la retenció d’IRPF.

Quan es revisa la renda ?

La renda es podrà revisar anualment si s’ha pactat en el contracte. Serà vàlida la notificació efectuada per nota en el rebut de la mensualitat precedent.

Contacta amb nosaltres

Accepto rebre informació comercial, fins i tot per correu electrònic.
He llegit i accepto la Política de Privacitat (*)

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES DE CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MATARÓ I EL MARESME

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a inforgpd@cambrapropietat.cat. Informació Addicional: Pot ampliar la informació a l'enllaç d'Avisos Legals.

* Tots els camps amb asterisc són obligatoris.