Per quin valor s’haurà de tributar a partir de l’1 de gener de 2022 quan s’adquireixi un immoble?

PER QUIN VALOR S’HAURÀ DE TRIBUTAR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2022 QUAN S’ADQUIREIXI UN IMMOBLE?

Quan s’adquireix un immoble en segona o posteriors transmissions, l’adquirent està obligat a tributar per l’Impost de Transmissions Patrimonials. Es tracta d’un impost cedit a les comunitats autònomes. El mateix passa amb l’Impost de Successions i Donacions, impostos que s’han de liquidar quan s’adquireix un immoble per herència o donació.
Fins ara, les comunitats autònomes establien uns valors teòrics als immobles pels quals el contribuent havia de tributar, essent la base imposable d’aquests impostos el valor mínim que marcava la Hisenda autonòmica per evitar que a posteriori arribés la temuda liquidació complementària on Hisenda obligava el comprador a tributar pel valor que ells atorgaven a l’immoble, que normalment resultava ser per un preu superior al preu real pel qual s’havia transmès.

 

L’1 DE GENER DE 2022 ES POSA EN MARXA EL VALOR DE REFERÈNCIA

El valor de referència es nodrirà de la informació de transaccions reals notificades per notaris i registradors a la Direcció General del Cadastre, i es converteix a partir de l’1 de gener de 2022 en la base imposable de l’Impost de Transmissions Patrimonials i l’Impost de Successions i Donacions.

L’1 de gener de 2022 es posa en marxa el valor de referència

Aquest valor es determinarà any rere any, de forma simultània, en tots els municipis. Es pretén que el valor de referència dels immobles no superi el valor de mercat per la qual cosa no es prendrà de base el 100% del valor de referència, ja que s’aplicarà una reducció del 10% sobre el valor de referència que es determini. Tanmateix, es preveu que la recaptació d’impostos de les comunitats autònomes augmenti el pròxim any, ja que fins ara s’acceptava un valor teòric basat a multiplicar el valor cadastral per un coeficient, el resultat del qual solia ser significativament inferior al valor real de mercat.
A partir de gener es podran consultar al Cadastre els valors de referència per a immobles d’ús residencial, garatges i magatzems, que s’estendran més endavant a la resta de tipologies.

“si no estem conformes amb aquest valor de referència, serem nosaltres els que haurem de demostrar que aquest valor no es correspon amb el valor de mercat”

PUNTS FEBLES DEL VALOR DE REFERÈNCIA

Aquest sistema de valoració es fa partint d’altres transaccions de la zona i tipologia de l’immoble, però és possible que la mitjana que s’obtingui sigui massa elevada, ja que no es té en compte les particularitats de l’immoble per si mateix: si és un pis baix o alt, si necessita reformes o no… S’haurà de tributar per un valor de mercat que fixarà el Cadastre, però sense tenir en compte l’estat actual de l’immoble perquè que no es visitarà.
Sobre aquesta qüestió, hi ha constància que s’han elaborat sistemes per determinar l’estat de conservació que fins i tot es basen en fotos de la façana, però en realitat són valors teòrics que no poden tenir en compte les característiques reals de l’habitatge.
Una altra mesura a tenir en compte és que la càrrega de la prova no correspon a l’Administració sinó al mateix contribuent, per la qual cosa si no estem conformes amb aquest valor de referència, serem nosaltres els que haurem de demostrar que aquest valor no es correspon amb el valor de mercat.

IMPUGNACIÓ DEL VALOR DE REFERÈNCIA

Com ja vàrem explicar en el nostre butlletí Newscam de 16 de juliol de 2021, poden existir dues vies per impugnar el valor de referència:

1) Fer l’autoliquidació pel valor de referència i posteriorment demanar la rectificació de l’autoliquidació impugnant el valor de referència.
2) Fer l’autoliquidació pel valor que el contribuent consideri adequat i posteriorment recórrer la comprovació de valors que pot arribar de l’Administració Autonòmica.

En casos de discrepància amb el valor de referència, es recomana que l’adquirent faci fotos a l’immoble per adjuntar a l’escriptura o afegeixi factures d’obres que s’hagin hagut de fer perquè en una comprovació posterior es pugui justificar que el valor és inferior que el de referència.

En vista del panorama, no es descarta que alguns decideixin avançar vendes o donacions per evitar que entrin dins del nou marc. El servei jurídic de la Cambra resta a la teva disposició per a qualsevol consulta o dubte que ens vulguis plantejar.

 

Departament jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme