Obligacions fiscals per a les comunitats de propietaris

Un any més hem de recordar que les comunitats de propietaris estan obligades a presentar la declaració d’operacions amb tercers. Parlem del model 347, que s’ha de presentar obligatòriament amb les dades econòmiques corresponents a l’any 2019, tractant-se d’una presentació informativa, però de gran importància, ja que si es produeixen discrepàncies significatives en les xifres declarades entre un proveïdor i el seu client, això pot derivar en un expedient de comprovació per part de l’Agència Tributària.

A continuació es facilita la informació necessària perquè la comunitat de propietaris pugui presentar aquest model:

Quina declaració s’haurà de presentar?

Les comunitats de propietaris hauran de presentar el model 347.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació del model 347 finalitzarà el proper 2 de març.

Quines comunitats hauran de fer la declaració?

Totes les que, encara que no tinguin cap tipus d’activitat empresarial, realitzin operacions amb terceres persones que, durant l’exercici econòmic de 2019, hagin superat els 3.005,06 € (pagaments a proveïdors, subvencions rebudes, etc.).

Què s’ha d’incloure en la declaració?

La comunitat ha d’incloure en la declaració els pagaments fets per a adquisicions de béns i serveis que, realitzades amb un mateix proveïdor, superin els 3.005,06 € anuals.

També ha d’incloure-hi les subvencions rebudes, sigui quin sigui el seu import.

Què no s’ha d’incloure en la declaració?

No s’han d’incloure aquelles adquisicions que representin un consum per a la comunitat de propietaris, com ara:

·  El subministrament elèctric

·  El subministrament de combustible

·  El subministrament d’aigua

·  L’assegurança comunitària

Tampoc no s’han d’incloure les quantitats cobrades als comuners per les provisions de fons, derrames, fons de reserva, etc.

Com es presenta?

Per presentar el model 347 cal que les comunitats disposin d’un certificat o signatura digital. En cas de no ser així, la declaració informativa es podrà fer a través del certificat d’un “col·laborador social”, és a dir, d’un gestor que pugui fer tràmits amb hisenda per encàrrecs de tercers.

En el cas de comunitats gestionades per la Cambra, tota la informació necessària per a la presentació del model 347 serà obtinguda pel nostre Departament d’Administració de Comunitats i no caldrà que ens facin arribar cap documentació.