AvísFinal

NOVA SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS I LLANÇAMENTS FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2022

Des de l’inicial Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que establia la suspensió temporal dels procediments de desnonament i els llançaments per a les llars sense alternativa “habitacional”, s’han anat succeint diversos decrets llei que havien ampliat la vigència d’aquestes mesures fins al 30 de setembre de 2022. Tanmateix, i sense que s’hagi arribat a la data assenyalada del pròxim 30 de setembre, el Govern ha aprovat el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny pel qual s’estén la suspensió dels desnonaments fins al 31 de desembre de 2022.

Ja hem assenyalat en anteriors butlletins, que si bé quan es va declarar la pandèmia de la Covid-19 aquesta mesura es podia considerar una solució acceptable, no ho és prorrogar-la quan han transcorregut més de dos anys. Aquesta mesura repercuteix directament en els propietaris arrendadors davant la manca de pagament del lloguer, quan és l’Estat el que hauria d’assumir aquest problema, creant un parc d’habitatges per aquests casos. Per altra part, aquesta mesura infon un clar temor als arrendadors que els porta a plantejar-se no llogar les seves propietats en aquestes condicions.

A continuació passem a resumir aquestes mesures de suspensió dels desnonaments i llançaments que, com hem dit, continuaran en vigor fins al 31 de desembre de 2022.

 

Tipus de contractes d’arrendament: Aquesta mesura afecta a tots els arrendadors d’habitatges que hagin de recórrer a la via judicial per extingir els seus contractes de lloguer sigui per manca de pagament o per l’expiració del termini pactat.

També s’aplica en els casos en què les persones que habiten l’habitatge no tenen cap títol (“okupes”) i es troben en situació de vulnerabilitat, quan el propietari sigui una persona jurídica o un particular titular de més de deu habitatges. El fet que aquesta mesura també afecti l’ocupació il·legal, és preocupant perquè ve a legitimar-la en el nostre marc jurídic, negant el contingut essencial del dret de propietat i relegant-lo enfront del que no deixa de ser una activitat delictiva en la majoria de casos.

 

Sol·licitud del llogater: El llogater o ocupant (en els casos en què el propietari sigui una persona jurídica o particular titular de més de deu habitatges) podrà instar l’incident de suspensió extraordinària del desnonament o del llançament quan es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica que li impedeixi trobar una alternativa “habitacional”.

L’esmentada vulnerabilitat haurà de ser degudament acreditada pel llogater o per l’ocupant que haurà d’aportar la documentació que acrediti el seu estat de vulnerabilitat.

Sobre la base de l’informe emès pels Serveis Socials i de la documentació aportada, el Jutge haurà de determinar si acorda la continuació o la suspensió del procediment.

En cas que s’acordi la suspensió, aquesta, per imperatiu legal, no podrà estendre’s més enllà del 31 de desembre de 2022, data en què es reprendrà el còmput dels terminis aplicables, sempre que aquesta data no quedi prorrogada per una nova normativa.

 

Dret dels arrendadors i propietaris a la compensació

Els arrendadors podran demanar una compensació quan, en els tres mesos següents a la data d’emissió de l’informe pels Serveis Socials, l’Administració no hagi adoptat les mesures adequades per atendre la situació de vulnerabilitat acreditada facilitant l’accés de les persones vulnerables a un habitatge digne.

S’amplia fins al 31 de gener de 2023 el termini en què els arrendadors afectats per la suspensió dels desnonaments i llançaments podran presentar la sol·licitud de compensació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i consistirà en el valor mitjà que correspondria  a un lloguer d’habitatge a l’entorn en què es trobi l’immoble determinat a partir dels índexs de referència del preu del lloguer més les despeses corrents de l’habitatge que acrediti haver assumit l’arrendador, pel període comprès entre que s’acordi la suspensió i el moment en què aquesta s’aixequi pel Tribunal o fins al 31 de desembre de 2022.

 

Departament Jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme