avantatge-socis

Mesures aplicables a les Juntes de Propietaris durant l’estat d’alarma

El Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, amb entrada en vigor el 28 de març, conté mesures aplicables a les Comunitats de Propietaris durant l’estat d’alarma, concretament sobre la possibilitat d’ajornar o modificar les reunions convocades amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma i, així mateix, s’admet la celebració de reunions i l’adopció d’acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació i també l’adopció d’acords sense reunions, d’acord amb els requisits previstos pel Codi civil de Catalunya i encara que els estatuts no ho prevegin.

Aquestes mesures es troben regulades a l’article 4.4 que estableix el següent:

4.4 Els terminis legals o estatutaris per a la convocatòria i celebració de les reunions de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal resten suspesos a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues. Les reunions ja convocades que s’hagin de celebrar durant la vigència d’aquest estat resten suspeses i s’han de tornar a convocar dins del mes següent al seu aixecament, llevat que sigui possible dur-les a terme pels mitjans establerts en l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya. Durant la vigència de l’estat d’alarma, queda admesa també la possibilitat d’adoptar acords sense reunió, a instància de la persona que presideix la junta, si es compleixen els requisits establerts a l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya.

És a dir, d’acord amb el que es disposa en l’art. 4.4 del Decret llei 10/2020, les reunions ja convocades que havien de celebrar-se durant la vigència de l’estat d’alarma queden suspeses i s’han de tornar a convocar dins del mes següent al seu aixecament, tret que sigui possible dur-les a terme pels mitjans establerts en l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, és a dir, podran reunir-se per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.

La Cambra de la Propietat, aprofitant que el Codi civil de Catalunya ha fet aquesta aposta per les noves tecnologies, organitza la celebració per videoconferència de Juntes de Propietaris de Comunitats que gestiona, quan aquestes hi están interessades.

A més durant la vigència de l’estat d’alarma, queda admesa també la possibilitat d’adoptar acords sense reunió, a instàncies de la persona que presideix la junta, si es compleixen els requisits establerts en l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, és a dir, mitjançant l’emissió del vot per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que es garanteixi la seva autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta en el lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció de l’últim dels vots vàlidament emesos.

Per últim, una possibilitat d’actuació quan l’assumpte sigui urgent, és que el President com a representant legal de la Comunitat, pugui actuar en aquesta condició, si bé amb posterioritat la seva gestió haurà de ser ratificada per la Junta.