Mataró

Mataró passa definitivament a ser qualificada d’àrea d’habitatge tens

La Generalitat declara Mataró com a àrea d’habitatge tens durant tres anys. Així va sortir publicat el passat 20 de setembre al DOGC, a un any de compliment de la vigència de la Llei de contenció de rendes. Aquesta declaració arriba a conseqüència de la petició que va fer el ple municipal del passat mes de juliol.
La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens permet que es pugui continuar aplicant la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, la qual cosa impedeix la possibilitat que les parts en un contracte puguin pactar lliurement quina ha de ser la renda a pagar.
La conseqüència immediata d’aquesta declaració és que durant els tres anys vinents, els nous contractes d’arrendament d’habitatge situats dins del terme municipal de Mataró, no podran superar el preu de referència consignat per la Generalitat, i si es donés l’existència d’un contracte de lloguer formalitzat en els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei, no podran superar la renda de lloguer pactada en l’últim contracte si aquesta és inferior a la que resultaria de l’aplicació de l’esmentat índex.
Pel que fa a la comarca del Maresme, a banda de Mataró, també queden declarats com a àrea d’habitatge tens els següents municipis: Canet de Mar, El Masnou i Montgat, tots ells per un període de cinc (5) anys. S’està tramitant la renovació de Premià de Mar i Vilassar de Mar.

 

Recurs al Tribunal Constitucional

Recordem que l’esmentada Llei de contenció de rendes va ser recorreguda davant el Tribunal Constitucional, però, el dia d’avui no està suspesa i continua sent de compliment obligatori a l’espera que el Constitucional emeti una sentència.

El recurs es basa en el fet que la Llei vulnera la competència exclusiva de l’Estat en matèria de bases de les obligacions contractuals. Així ho va posar de manifest el Consell de Garanties Estatutàries, que va emetre un informe desfavorable a l’aprovació d’aquesta Llei per invasió de competències estatals, però el seu informe no era vinculant i la Llei finalment va ser aprovada.

 

Què és una àrea de mercat d’habitatge tens?

Es considera que un municipi o part de municipi és una àrea de mercat d’habitatge tens quan està especialment en risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti d’accedir-hi a tota la població, havent-se de complir algun dels tres requisits previstos:

1) Que els lloguers experimentin un creixement sostingut clarament superior a la mitjana de Catalunya.

2) Que la càrrega mitjana dels costos del lloguer en el pressupost familiar o personal superi el 30% dels ingressos habituals.

3) Que el preu del lloguer hagi pujat en els darrers cinc anys almenys 3 punts per sobre de l’IPC.

 

Anàlisi dels requisits per a la declaració de Mataró com àrea de mercat d’habitatge tens

En l’informe de l’Ajuntament presentat a la Generalitat, justificatiu sobre la necessitat de declarar Mataró com àrea de mercat d’habitatge tens, s’estudia el compliment de cadascun dels tres requisits abans esmentats que marca la Llei i es presenten aquestes justificacions:

1) El creixement del preu dels lloguers mostra un ritme sostingut que no és superior ni al de Catalunya ni al de la comarca: l’increment del lloguer entre 2015 i 2020 a Mataró és del 30% mentre que a Catalunya i al Maresme va ser del 32%.

2) Pel que fa a la càrrega del cost del lloguer en el pressupost personal o familiar, l’esforç mitjà del lloguer a Mataró equival al 24,7% de la renda mitjana de les llars. Aquesta xifra es pot estimar, segons l’Ajuntament, per la mitjana de renda disponible per habitant que es calcula dividint les dades d’ingressos d’hisenda entre la població de més de setze (16) anys. Aquesta és la xifra que utilitza la Diputació per calcular aquest indicador per persona.

3) L’augment dels preus dels lloguers entre 2015 i 2020 a Mataró ha estat molt superior a l’IPC: En aquest període l’IPC ha tingut un creixement del 7% i els preus dels lloguers a Mataró ha estat del 30%.

Veiem que aquest últim és l’indicador on clarament es compleix el requisit perquè Mataró sigui considerada àrea de mercat d’habitatge tens, però no en els altres casos, i és el compliment d’aquest únic requisit el que motiva que la Generalitat hagi estimat la petició de l’Ajuntament perquè Mataró hagi estat qualificada definitivament com a àrea de mercat d’habitatge tens.

Departament Jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme