Burglar using a picklock at the door

Les Cambres catalanes demanen actuacions directes i immediates en determinats supòsits d’ocupació il·legal

El Consell General de Cambres de la Propietat s’ha adreçat a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demanant que, com ja va fer la Fiscalia de les Illes Balears, emeti una instrucció aclarint com han d’actuar les forces d’ordre públic davant de les ocupacions il·legals d’habitatges.

Recentment, la Fiscalia de Balears ha elaborat una instrucció en què diferencia diversos tipus d’ocupació pels quals defineix diferents formes d’actuació:

– Ocupació il·legal d’habitatges ocupats pel seu titular. La instrucció determina que quan un Cos Policial rep una denúncia per aquests fets, ha de procedir directament i de forma immediata al desallotjament dels tercers ocupants i a la seva detenció, per tractar-se d’un delicte que s’està cometent i que s’ha d’evitar que es prolongui en el temps i produeixi efectes majors.

– Ocupació il·legal de segones residències.Quan es tracta d’una segona residència que és ocupada pel seu titular en determinades èpoques de l’any, també ha de ser considerada com a habitatge (domicili) i, per tant, ha de comptar amb la mateixa protecció legal que l’habitatge habitual. En aquest supòsit és aplicable per tant allò establert en l’apartat anterior, és a dir, el desallotjament immediat dels tercers ocupants i la seva detenció.

– Ocupació il·legal del domicili d’una persona jurídica i d’un establiment obert al públic. Es considera un delicte menor, però tot i així la Fiscalia considera que procedeix el desallotjament immediat, però no procedirà la detenció.

– No procedirà el mateix protocol quan es tracti d’una ocupació il·legal d’immobles desocupats o abandonats pel seu titular. En els casos d’ocupació pacífica, el titular afectat podrá exercitar, si ho considera oportú, les corresponents accions civils per a la recuperació de la possessió que preveu la Llei 5/2018, d’11 de juny.

En l’escrit dirigit a la Fiscalia, el Consell de Cambres demana la implementació a Catalunya d’un protocol similiar a l’aplicable a les Illes Balears per donar efectivitat al dret a la propietat privada i al precepte constitucional referent a la inviolabilitat del domicili.

La normativa actual basada en la Llei 5/2018, d’11 de juny, ha suposat un pas endavant per lluitar contra l’ocupació il·legal de pisos, però deixa fora del seu àmbit d’aplicació les persones jurídiques, i, a més, els propietaris han de sol·licitar i pagar l’assistència de professionals del dret per demanar la tutela judicial davant dels tribunals, patir les disfuncions de l’administració de justicia i també que els ocupants solen presentar al Jutjat qualsevol tipus de títol o contracte fals, fets aquests que emdarrereixen el procediment.

En definitiva, per eliminar aquests inconvenients cal que els cosos de seguretat puguin actuar directament i de forma immediata sense necessitat de demanar mesures judicials quan l’ocupació il·legal d’un immoble tingui les característiques de delicte, desallotjant els ocupants il·legals i procedint a la seva detenció. Sols quan existeixin dubtes sobre la naturalesa delictiva de la conducta realitzada s’haurien de sol·licitar prèviament les corresponents mesures judicials.

Les solucions legislatives a altres paisos europeus van per aquest camí. Les actuacions que s’estan portant a terme a països de la Unió Europea, com ara França, Holanda o Alemanya, entre d’altres, están donant una resposta policial i immediata d’expulsió als ocupants sense necessitat d’ordre judicial.