HomeInspection_4_iStock-1161078571

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ HA POSAT EN MARXA UN PROGRAMA D’INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS 2021

Al departament jurídic de la Cambra de la Propietat, estem rebent un nombre important de consultes dels nostres socis, motivades pel fet d’haver rebut de l’Ajuntament requeriment d’inspecció d’habitatges de la seva propietat per verificar si es troben en algun dels dos supòsits següents: 1) una desocupació permanent i injustificada o 2) un incompliment del deure legal de conservació per part del seu propietari. En el requeriment que se’ls hi fa, s’assenyala un dia i hora en què el personal tècnic del Servei d’Habitatge procedirà a la inspecció de l’interior de l’habitatge, per la qual cosa es demanen les dades de contacte d’un responsable que haurà de facilitar l’entrada a l’habitatge en la data indicada.

Aquestes actuacions es porten a efecte en desenvolupament del Programa d’inspeccions d’habitatges buits 2021 aprovat per Decret de l’Ajuntament de Mataró de 14 de juny de 2021, d’acord amb la vigent Ordenança Municipal del Procediment sobre verificació d’habitatges buits. Formen part d’aquest Programa, de manera prioritària, tots aquells habitatges situats als barris de l’Eixample, l’Havana i El Palau-Escorxador, que arran de la tasca inspectora del Servei d’Habitatge mostrin indicis de trobar-se en una situació d’aparent desocupació.

La finalitat de l’esmentada Ordenança és mobilitzar l’habitatge buit i garantir que els habitatges mantenen les mínimes garanties d’habitabilitat.

Què és un “habitatge buit”?

Un pis desocupat de manera permanent i sense causa justificada durant més de dos (2) anys. Si es compleixen aquestes característiques, un habitatge es podrà considerar buit. Com a causes justificades perquè un habitatge romangui desocupat permanentment per un termini de més de dos anys, l’Ordenança preveu les següents: 1) el trasllat per raons laborals, 2) el canvi de domicili per situació de dependència, 3) que la propietat de l’habitatge estigui sota algun litigi judicial (per exemple, una herència), 4) el fet que la propietat estigui posada en venda o lloguer en el mercat de forma efectiva i 5) la reserva per a fills en edat d’emancipació.

Incompliment del deure de conservació

Les actuacions també s’encaminen a identificar indicis de què l’habitatge no compleix les condicions mínimes d’habitabilitat requerides al Decret 141/2021, de 30 d’octubre per la qual es regulen les condicions dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. En cas de detectar-se manca de condicions d’habitabilitat, s’incoarà procediment destinat a corregir aquesta situació.

El procediment

L’Ajuntament contracta set professionals per al programa d’inspecció d’habitatges buits i mal conservats
La regidora d’Habitatge, Sarai Martínez, donant la benvinguda al nou equip d’inspectors.

Amb l’ordenança s’estableix un equip d’inspectors d’habitatges buits, que se centrarà sobretot en les comunitats que presentin problemes de convivència fruit de la desocupació d’habitatges. Un cop detectat l’habitatge desocupat i, si és el cas, els aspectes que fan que l’habitatge no compleixi les condicions mínimes d’habitabilitat, l’inspector farà un informe que constatarà si realment és buit o no hi identificarà quines són les actuacions necessàries a realitzar a l’habitatge perquè aquest doni compliment a les condicions mínimes d’habitabilitat exigibles.

En els casos d’habitatges buits, s’obrirà un expedient amb un termini de quinze (15) dies perquè el propietari pugui presentar al·legacions. Si aquest expedient conclou que el pis està desocupat sense cap de les justificacions previstes a l’Ordenança, l’Ajuntament li exigirà que posi el pis al mercat, sigui al mercat lliure o bé s’aculli al Programa Lloguem!, a la borsa de lloguer o al Programa  Reallotgem.cat.

En els casos d’incompliment del deure de conservació, l’expedient pot concloure amb l’adopció d’una ordre d’execució el contingut de la qual pot consistir a dur a terme les actuacions necessàries per retornar l’habitatge a les condicions d’habitabilitat.

Multes coercitives

Si, després de tots aquests passos, el propietari segueix sense prendre mesures, l’Ajuntament li podrà imposar les multes, que poden arribar als 18.000 euros amb la suma de tres possibles sancions de 3.000, 6.000 i 9.000 euros.

Si reps un requeriment d’inspecció, pots acudir als advocats de la Cambra de la Propietat, que t’informarem i assessorarem dels teus drets i obligacions i t’ajudarem a resoldre els teus dubtes i emprendre les actuacions convenients per defensar els teus interessos.

Departament Jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme