La teva comunitat de propietaris es pot beneficiar dels Fons Next Generation UE

La teva comunitat de propietaris es pot beneficiar dels Fons Next Generation UE?

Contacta amb nosaltres i et guiem !

El Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, entre d’altres regula els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació d’edificis residencials i posa a disposició dels propietaris d’habitatges uns ajuts econòmics procedents de la Unió Europea per executar intervencions centrades principalment en la millora de l’eficiència energètica del parc d’habitatge existent.

Aquest Reial decret és també l’instrument per canalitzar els Fons Next Generation Europe, i per impulsar la rehabilitació energètica, amb el repte de descarbonització en escenaris fixats per la Unió Europea per al període 2030 i 2050, en el marc del denominat Renovation Wave.

Mitjançant la Resolució DSO/825/2022, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al finançament de les actuacions de rehabilitació dels següents Programes:

1. Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit d’edifici.

Està destinat a la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, la descarbonització, la integració d’energies renovables, i la circularitat, sens perjudici que es puguin dur a terme altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l’accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d’utilització, així com les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com retirar els elements constructius que continguin amiant.

Per accedir als ajuts s’exigeix que amb les obres que s’executin s’aconsegueixi una reducció de demanda energètica del 25% o del 35%, en funció de la zona climàtica; i, es redueixi el consum d’energia primària no renovable en un 30% o superior.

El termini d’obertura de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 27 d’abril de 2022 i finalitza el dia 31 de desembre de 2022.

2. Programa 4 d’ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges.

Té per objecte el finançament d’actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica als habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars, que constitueixin el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de sol·licitar l’ajut.

L’accés a aquests ajuts es condiciona a què amb les obres que es realitzin s’assoleixi una de les següents opcions:

– Reducció, com a mínim, de la demanda d’energia en calefacció i refrigeració del 7% anual.
– Reducció com a mínim, de l’energia primària no renovable del 30% anual.

El termini per a sol·licitar els ajuts previstos en aquest programa s’iniciarà el dia 11 de maig de 2022, i s’estendrà fins al dia 31 de desembre d’aquest any.

3. Programa 5 d’ajuts per a l’elaboració del Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Aquest programa té com a finalitat l’impuls i la implantació i generalització del Llibre de l’edifici i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis amb la finalitat d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica en els edificis.

En aquest cas es podran sol·licitar els ajuts previstos en aquest programa a partir del dia 25 de maig de 2022 i fins al dia 31 de desembre de 2022.

Adjuntem un dossier informatiu editat pel Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya basant-se en l’informe de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) sobre aquests ajuts.

Departament d’Oficina Tècnica