f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d_XL

La Generalitat fa públiques les bases per poder accedir a la línia de préstecs per a la rehabilitació d´habitatges

S’han publicat al DOGC del 27 de gener les bases reguladores per poder accedir a la línia de préstecs per a la rehabilitació d’habitatges. Concretament, el passat 22 de gener, la Generalitat va aprovar les bases reguladores per a l’accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya. Tan bon punt s’anunciï l’obertura de la convocatòria, n’informarem.

Aquesta nova línia de finançament és fruit d’un acord entre l’Institut Català de Finances i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, tal com ja vàrem informar en el nostre butlletí newscam de 10 de desembre de 2019. Es preveu que estarà dotada amb 100 milions d’euros i que es podran finançar les obres com a mínim de 10.000 habitatges a tot Catalunya.

Els ajuts volen ser un estímul perquè les comunitats de propietaris puguin realitzar les obres de rehabilitació en compliment de la Inspecció Tècnica de l’Edifici i mantenir el parc d’habitatges en condicions òptimes.

A continuació destaquem els aspectes més rellevants de les bases.

Actuacions protegibles

A les bases es recullen les actuacions susceptibles d’optar als préstecs:

1 Rehabilitació que afecta l’estat de conservació de l’edifici

2 Millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat

3 Millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat


Requisits

Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE), que ha de contenir l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) i l’Etiqueta de qualificació energètica (EE), presentats abans de la sol·licitud de crèdit.


Pressupost protegible

El pressupost protegible de les obres està constituït per:

a) Pressupost d’execució material + despeses generals + benefici industrial

b) Honoraris dels professionals que intervenen en el procés d’execució de l’obra

c) Despeses derivades de la tramitació administrativa i de gestió degudament justificades

d) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les obres i els honoraris professionals


No són protegibles l’impost sobre construccions i obres (ICIO), les taxes de la llicència municipal i de l’etiqueta energètica, ni les despeses d’obtenció de l’IITE i del CEE. Tampoc ho són el cost de redacció dels projectes, els informes tècnics, estudis de diagnosi i certificats, tots ells necessaris prèviament a la sol·licitud del préstec.


Imports i condicions

Entre altres condicions, les bases estableixen un interès del 2% fix, amb un termini màxim d’amortització de 15 anys. S’estableixen uns imports mínims de 30.000€ per comunitat i un màxim 20.000€ per habitatge.

Es pot sol·licitar el préstec per a obres no iniciades i per a obres ja iniciades i que no hagin finalitzat. En aquest últim cas, es podrà sol·licitar el préstec per la part de l’obra pendent d’executar.

Totes aquelles comunitats que vulguin sol·licitar aquests préstecs ho hauran de fer a través de la web del Institut Català de les Finances, www.icf.cat.