IndexReferenciaLloguersSatelit

La Generalitat comença a sancionar els contractes de lloguer que no compleixin la Llei de contenció de rendes

Tot i que la regulació dels lloguers està amenaçada pel Tribunal Constitucional, que ha acceptat a tràmit el recurs per tombar-la, la Generalitat no sols manté des del 22 de setembre de 2020 una normativa que limita el preu dels habitatges de lloguer, sinó que està començant a sancionar els propietaris d’habitatges que es lloguin a preus per sobre dels fixats per l’índex de referència de Catalunya.

Cal recordar que la Llei de Contenció de Rendes, va ser objecte d’un dictamen negatiu del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat, que la va considerar anticonstitucional, i que el Grup del Partit Popular va presentar recurs davant del Tribunal Constitucional el passat mes de desembre que ha estat admès a tràmit si bé la llei no va quedar suspesa.

També s’estan escampant rumors que indiquen que el Govern de l’Estat pot prendre la decisió en el proper Consell de Ministres de recórrer al Tribunal Constitucional aquesta Llei. En aquest cas, l’Executiu podria  demanar la suspensió d’aquesta norma, la qual cosa implicaria la seva suspensió immediata.

Contenir els preus en els contractes nous i en els contractes a renovar

L’anomenat “règim de contenció de les rendes” s’aplica als contractes de lloguer d’habitatge d’àrees que hagin estat declarades “tenses” i que siguin nous o a renovar (a la comarca del Maresme, és d’aplicació als contractes de lloguer que es formalitzin al Masnou, Mataró, Montgat, Pineda, Premià de Mar i Vilassar de Mar). Així, en els contractes nous, es determina que l’import màxim de la renda es podrà acordar en el moment de formalitzar el contracte, però no podrà sobrepassar el preu de referència que marca l’Índex de Referència de Preus. Les variacions en el preu de lloguer poden oscil·lar, com a màxim, en un 5%, amunt o avall. Quant als contractes a renovar, la Llei decreta que el lloguer no pot sobrepassar l’acordat en l’últim contracte, si aquest ha estat firmat dins els cinc anys anteriors. Tanmateix, la normativa contempla excepcions en els contractes de lloguer d’habitatges d’obra nova i en els contractes que resulten d’un procés de gran rehabilitació del pis, que sí que poden augmentar el seu preu en funció del que hagin costat aquestes reformes.

Què passa si no es compleix la normativa?

La supervisió dels contractes per part de la Generalitat es fa a través de les dades de fiances de l’INCASÒL, que especifiquen els preus de lloguer de tots els contractes d’arrendament formalitzats.

En els darrers mesos, l’INCASÒL està cedint les dades a l’Agència de l’Habitatge per controlar al correcta aplicació de la Llei. Al seu torn, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es posa en contacte amb els ajuntaments on s’han signat aquests contractes per donar-los deu dies per decidir si volen exercir la potestat sancionadora i, en el cas de no fer-ho, la Generalitat assumeix aquesta competència.

La majoria de les possibles infraccions són per no haver fet constar en el contracte l’índex de referència de preus, la qual cosa impedeix confrontar les rendes; no haver individualitzat les despeses que s’inclouen en el lloguer; o no haver detallat les característiques que justificarien la superació de la renda establerta per l’índex.

Les sancions poden anar dels 3.000 als 90.000€

Les multes als propietaris poden anar de 3.000 a 90.000 euros, segons la gravetat de la infracció. Les infraccions greus impliquen establir una renda de lloguer superior en un 20% al preu marcat en l’Índex de referència. En cas que aquest percentatge sigui menor, la infracció és considerada lleu i és sancionable amb una multa de 3.000 a 9.000 euros. El fet de no adjuntar al contracte o no facilitar a l’arrendatari el document que genera el sistema d’indexació dels preus de lloguer també són considerades infraccions lleus.

De confirmar-se els rumors sobre la presentació del recurs d’inconstitucionalitat a plantejar pel Govern espanyol contra la llei catalana de lloguers, això provocaria la suspensió  automàtica de la llei si el Govern la demanés al Tribunal Constitucional, la qual cosa també comportaría la suspensió de la imposició de sancions per al seu incompliment.

Departament jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme