Informe sobre lloguer d’habitatge a Mataró i El Maresme

Informe sobre lloguer d’habitatge a Mataró i El Maresme

Primer semestre 2022

El present Informe valora els resultats estadístics de l’explotació del Registre de Fiances de l’INCASOL referits a l’àmbit territorial propi de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró.
Els resultats estadístics que es presenten van referits al municipi de Mataró i al conjunt de la resta de municipis de la comarca del Maresme.

L’estadística de constitució i devolució de fiances abasta des de l’any 2015 fins al primer semestre de 2022. Els resultats del municipi de Mataró de l’any 2021 i 2022 s’han distribuït territorialment segons districtes postals. Addicionalment, els resultats de Mataró referits a 2022 s’han creuat amb la base de dades de la Dirección General del Catastro de manera que s’ofereixen resultats referits a superfície dels habitatges, lloguer/m2 i règim de propietat horitzontal o vertical.

Per tant, es parteix d’una aproximació quantitativa del mercat de lloguer d’habitatge (2015-2022), seguida d’una evolució dels principals paràmetres del lloguer i de la seva implantació a escala intramunicipal (2021 i 2022) i, finalment, una aproximació de major detall referida a 2022 en la que afloren els paràmetres resultants del creuament de la base de dades del Registre de Fiances i la base de dades del Cadastre.

El principal objectiu de l’Informe és difondre les dades i aportar major transparència a les dinàmiques locals del mercat de lloguer d’habitatge, transparència que tant interessa a l’oferta com a la demanda i al sector públic que té les competències reguladores d’aquest mercat.

Cliqueu a sobre la imatge per obtenir o visualitzar l’arxiu en format PDF.
L’Informe vol tenir una freqüència semestral que reculli els resultats trimestrals

Està dividit en els següents capítols:

  1. Presentació
  2. Volum de mercat: Altes i Baixes
  3. Distribució geogràfica del mercat de lloguer a Mataró
  4. Renda contractual
  5. Superfície dels habitatges a Mataró
  6. El lloguer per m2 el 2022 a Mataró
  7. Règim de propietat
  8. Contractes de lloguer i contractes de compra/venda.

Cambra de la Propietat Urbana
de Mataró i El Maresme