LAVANGUARDIA_G_3565653623-koAI-U401042165159uG-992x558@LaVanguardia-Web-1

Important augment de l’impost de successions

El Govern de la Generalitat ha aconseguit aprovar la Llei de Pressupostos per a 2020 i la Llei de mesures fiscals que tradicionalment acompanya a la llei pressupostària (Lleis 4 i 5 de 2020, de 29 d’abril). La Llei 5/2020 evidència un punt d’inflexió molt important en la política fiscal de Catalunya perquè no sols introdueix canvis en gairebé tots els tributs propis sinó que, en el capítol dels tributs cedits, augmenta notablement el cost fiscal de morir-se.

Els canvis introduïts en l’impost de successions suposen un augment considerable en la tributació en els casos de les herències rebudes per descendents (fills, néts, etc.) i per ascendents, reduint les bonificacions de la quota tributària.

Les modificacions se centren fonamentalment en els punts següents:

1 – Es reintrodueixen els coeficients multiplicadors sobre la quota de l’impost, tant en successions com en donacions, en funció del patrimoni preexistent de contribuent, (hereu o donatari) del grup I i II segons el següent quadre:

Recordem:

Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors de vint anys.

Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de vint anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants.

Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat.

Grup IV: adquisicions per col·laterals de quart grau, graus més distants i estranys.

2 – Es manté la bonificació del 99% sobre les herències a favor del cònjuge

3 – Reducció de bonificació sobre la quota: Fins ara es calculava la quota tributària segons uns tipus impositius que es mantenen amb la nova Llei, i sobre la quota, els contribuents del grup de parentiu I i II, podien aplicar una bonificació mitjançant una taula decreixent. Doncs bé, aquesta taula decreixent es redueix considerablement per als contribuents del grup II segons el següent esquema:

Taula decreixent (bonificació sobre quota íntegra) aplicable

fins al 31 d´abril de 2020, per als contribuents del Grup d’Parentiu I i II (per les morts anteriors a aquesta data)

a partir de l’1 de maig de 2020, únicament s’aplicarà per als contribuents del Grup de Parentiu I (per les morts a partir d’aquesta data)

Taula decreixent (Bonificació sobre la quota íntegra) aplicable a partir de l’1 de maig de 2020 per contribuents del Grup de Parentiu II.

4 – Per defuncions fins al 30 d’abril 2020, els contribuents del Grup I i II que optin per aplicar les bonificacions sobre la base imposable en determinats actius (empresa família, béns del patrimoni cultural o natural, finques rústiques amb activitat forestal, explotacions agràries), podien aplicar, a més, la taula de bonificacions sobre la quota íntegra en un 50%. A partir de l’1 de maig de 2020 aquesta possibilitat es suprimeix.

Com a conseqüència d’aquestes modificacions, es produeix un augment considerable de l’Impost en herències per part de descendents i adoptats majors de vint anys, i els ascendents o adoptants, doblant-se, en molts casos l’impost a pagar. L’Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions rebutja l’augment de l’impost de successions i avisa que pot ser contraproduent en un moment de més defuncions, com l’actual pel coronavirus. En un comunicat, subratlla que no són poques les famílies que estan patint dificultats personals i econòmiques. Remarca també que la idea que aquest tribut implica una redistribució de la riquesa és “esbiaixada”, perquè les grans fortunes ja utilitzen sistemes de planificació immunes a l’impost. “Els efectes de la mesura recauran, una vegada més, sobre els patrimonis petits i mitjans”, ha conclòs.