Extensio_urbana_Mataro

Evolució del mercat de compravenda d’habitatge a Mataró

El mercat de venda d’habitatges ha continuat actiu a la nostra ciutat en el primer semestre d’enguany, mostrant una acceleració continuada des del 2013, tant les transaccions dels habitatges nous com les d’habitatges usats. En aquests dos primers trimestres de 2019, la quantitat total de vendes d’habitatges a Mataró ha estat de 854, el 78% de les quals corresponen a habitatges de segona mà (666) i el 22% restant als habitatges d’obra nova (188).

Compravendes d’habitatges de segona mà registrades a Mataró

El volum de vendes experimenta un augment força notable i sostingut a la ciutat any rere any des del 2013. L’any passat es van registrar 1.006 vendes i, com dèiem, els sis primers mesos de 2019 confirmen la persistència de l’augment d’operacions a la ciutat, havent-se produït en aquest període un total de 666 operacions.

El comportament dels preus és també alcista des del 2013, si bé van experimentar un augment espectacular el 2016, en què els preus de l’habitatge usat van arribar a una mitjana de 1.708,70 euros/m2 construït, el que va representar un increment del 16,9% en comparació l’any 2015. El 2017 els preus es van estabilitzar en els 1.665,50 euros/m2 construït, per tornar a tenir una variació positiva el 2018 fins als 1.781,60 euros/m2 construït. Tanmateix, en aquest primer semestre de 2019, els preus han cobrat un fort impuls i s’han situat en una mitjana de 2.052,20 euros/m2 construït.

El preu de venda dels habitatges, en el seu conjunt, s’ha situat en aquest primer semestre de 2019 en una mitjana de 167.300 euros, amb una superfície mitjana de 85,1 m2.

Si fem la comparació amb les capitals de província, tenim que a Barcelona durant els sis primers mesos d’aquest any el preu mitjà del m2 construït d’habitatge usat ha estat de 4.070,30 euros (pràcticament el doble que a la nostra ciutat), mentre que a la ciutat de Girona es va moure en els 1.808,80 euros/m2 construït, a Lleida va ser de 1.028,50 euros/m2 construït i a Tarragona el preu mitjà en el mateix període va arribar als 1.289,20 euros m2/construït.

El mercat de venda d’habitatges de nova construcció.

El mercat d’obra nova segueix remuntant, encara que el nombre d’operacions està molt per sota de les vendes d’habitatges usats. Les transaccions d’habitatges nous venen a representar en els primers sis meses de l’any, com s’ha dit, el 22% del total de vendes.

En aquest primer semestre de 2019, els preus de l’habitatge de nova construcció han arribat a una mitjana de 2.063,40 euros/m2 construït, 174.900 euros per habitatge, amb una superfície mitjana de 91,50 m2 construïts.

Tot i que la recuperació del mercat de venda és una realitat a la nostra ciutat, el degoteig de dades estadístiques i informes en aquest segon semestre de l’exercici sembla que estarien anticipant un canvi de tendència del mercat cap a una fase d’estabilització, sense increments tan acusats ni en les transaccions ni en els preus como els que s’han viscut en aquests últims anys.

Nota metodològica

Font de les dades: Col·legi de Registradors de la Propietat

Habitatge usat: habitatge de més d’un any i mig d’antiguitat, a partir del certificat de final d’obra.

Compravendes d’habitatges: correspon al recompte dels habitatges inscrits en el Registre de la Propietat amb transmissió del 100% del domini de la propietat.

Preu per m2 construït: correspon a la mitjana del preu de l’habitatge per la superfície contruïda en euros/metre quadrat construït de les compravendes inscrites en el Registre de la Propietat.