corona-5124524_1280

ESTAN PROHIBIDES LES JUNTES DE PROPIETARIS PER LA COVID-19?

Hi ha molts problemes en relació amb les Juntes en les comunitats de propietaris per les limitacions i prohibicions per la crisi sanitària, sense que es tingui clar si aquestes limitacions per la COVID-19 suposen que la celebració de les juntes de propietaris estiguin prohibides.

El legislador català ha estat receptiu i innovador a l’hora d’evitar les situacions de risc que es poden crear en aquests tipus de reunions comunitàries, dictant el Decret llei 53/2020, de 22 de desembre pel qual es suspèn l’obligació de convocar i celebrar Junta de Propietaris fins al 31 de desembre de 2021, sense perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convocar i celebrar la junta de propietaris dins d’aquest termini, d’acord amb les seves circumstàncies i les mesures de seguretat que en cada moment siguin d’aplicació, a iniciativa de la Presidència o si ho sol·licita com a mínim un vint per cent de les persones propietàries amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes.

Es poden celebrar juntes de propietaris?

Hem dit que s’ha suspès l’obligació de celebrar Juntes de Propietaris fins al 31 de desembre de 2021, però el Decret que comentem dona la possibilitat que es puguin convocar. Ara bé, en els casos que no es celebri la Junta ordinària anual, l’últim pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs.

En definitiva, la Comunitat queda exempta del deure que estableix l’obligació de celebrar Junta un cop a l’any, sense perjudici de la possibilitat de fer-ho. Tanmateix, aconsellem que les reunions presencials només haurien de ser operatives en aquelles comunitats de molt poc integrants, que tinguin facilitat per reunir-se complint sense cap problema d’aforament les distàncies de seguretat i les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc d’infeccions per Sars Cov-2. Llevat d’aquests casos, les reunions presencials haurien de ser l’excepció i advertim de la responsabilitat que assumeixen els convocants si no poden garantir la seva celebració en sales amples o en llocs adequats, el que implica que els assistents hauran d’estar degudament asseguts, guardant les distàncies de seguretat interpersonal, habilitant-se zones d’accés i sortida àmplies, amb disposició d’hidrogel i inclús mascaretes, a més de complir amb qualsevol altra mesura de seguretat complementària. Hem de tenir en compte que s’ha de prioritzar la salut dels assistents i les distàncies interpersonals. Si fos imprescindible convocar una Junta, en el supòsit que es diagnostiqui la malaltia a algun dels assistents després de la reunió, s’haurà de comunicar aquesta dada a les autoritats sanitàries i al president per a possibilitar el confinament obligatori de la resta d’assistents.

Mecanismes que supleixen les assemblees presencials

Tot i que, com s’ha dit, no hi ha obligació de celebrar Juntes fins al 31 de desembre de 2021, hem d’informar que la Generalitat ha proporcionat uns mecanismes substitutoris i efectius que poden suplir al llarg d’aquest any les assemblees presencials.

Sempre a iniciativa del president o si ho sol·liciten almenys un 20% dels propietaris amb dret a vot que representi el mateix percentatge de les quotes de participació, els propietaris poden reunir-se pels mitjans assenyalats pel Codi Civil de Catalunya, és a dir, per videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. En aquest cas, s’entén que la reunió se celebra al lloc on hi ha la persona que la presideix. A més, es preveu la possibilitat de prendre acords sense reunió d’acord amb el que disposa el Codi Civil de Catalunya, és a dir, hi ha la possibilitat d’adoptar acords mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta en la data de recepció de l’últim dels vots vàlidament emesos.

Departament Jurídic de la Cambra de la Propietat de Mataró i el Maresme