Bo Lloguer Jove 2022

Subvencions BO DE LLOGUER JOVE

A QUI VA DIRIGIT I QUINS REQUISITS EXIGEIX LA NORMA JURÍDICA A CATALUNYA?

Aquest 2022 el Govern Central destina una partida a promoure l’emancipació juvenil que es gestionarà a través de les diferents Comunitats Autònomes. Aquesta setmana s’obre el termini per sol·licitar el Bo Lloguer Jove per a aquelles persones menors de 35 anys que necessitin un ajut per pagar el lloguer del seu habitatge habitual, sigui sencer o d’habitació.

Els requisits, entre d’altres, són estar-hi empadronat com a mínim des de l’1 de gener d’enguany i complir els requisits sobre renda estipulats a la convocatòria. La subvenció s’atorga per un període màxim de dos anys.

La quantia mensual de la subvenció serà de 250,00 euros, amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de la cessió. Si hi ha més d’un beneficiari a l’habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de la cessió.

La data de presentació de les sol·licituds serà des del 8 de juny, fins al dia 17 de juny, ambdós de 2.022

Diferents circumstàncies han donat lloc a aquesta especial protecció:
 • El nivell d’ingressos d’aquest sector de la població, habitualment un nivell baix
 • El nivell de sobreesforç que han de realitzar per accedir al lloguer
 • La sobrecàrrega financera per poder pagar una renda de lloguer i
 • El notable endarreriment a l’edat d’emancipació.

Per tots aquests motius, les mesures de suport per a l’accés a l’habitatge de la població jove són particularment necessàries.

Quines obligacions tindran les persones beneficiàries?
 •  Destinar la subvenció rebuda al pagament de les mensualitats de lloguer
 •  Mantenir els requisits per ser beneficiari del Bo de Lloguer Jove durant el termini de concessió de la subvenció
 •  Comunicar, en el termini màxim de 15 dies, a l’Agència de l’Habitatge qualsevol fet sobrevingut que pugui donar lloc a la modificació de les condicions que van determinar la concessió
 • Qualsevol canvi de domicili
 • Proporcionar en tot moment la informació que sigui sol·licitada respecte a la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’òrgan instructor.

La data de presentació de les sol·licituds serà des del dia 8 de juny a les 9 del matí, fins al dia 17 de juny, ambdós de 2.022. Les peticions s’atendran i resoldran per rigorós ordre de presentació.

El Bo jove de lloguer tindrà efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2022, motiu pel qual quan s’atorguin les subvencions es pagaran, així mateix, els imports corresponents a aquest període.

A Catalunya, la Generalitat serà l’encarregada de repartir els fons de 29 milions d’euros (el 14,5% dels pressupostats a tot l’Estat espanyol).

Fes clic en l’enllaç, podràs descarregar una versió en PDF amb més informació.

 • Com i on s’han de presentar les sol·licituds?
 • Qui no podrà rebre aquesta subvenció?
 • Documentació que cal aportar juntament amb la sol·licitud
 • Procediment de concessió o inadmissió.
Més informació