IRPF 2021_QUINES OBRES ES PODEN DEDUIR A LA DECLARACIÓ

IRPF 2021: QUINES OBRES ES PODEN DEDUIR A LA DECLARACIÓ?

Fins al pròxim 30 de juny està oberta la presentació de la declaració de la renda del passat any 2021. Entre les diverses deduccions per estalviar diners en la nostra declaració, trobem les relacionades amb la realització d’obres per millorar l’eficiència energètica dels habitatges que s’ha convertit en un objectiu prioritari del Govern de l’Estat, per la qual cosa a més de subvencions per a la realització d’aquests tipus d’obres, també hi ha deduccions a l’IRPF.

En ambdós casos, és fonamental disposar de certificats energètics que acreditin la millora energètica, ja que sense ells no es concediran les subvencions, ni tampoc es podran aplicar les deduccions a l’IRPF.

Les deduccions existents són les tres següents:

  1. Deducció del 20% per obres de millora que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració.
  2. Deducció del 40% per obres de millora que redueixin el consum d’energia primària no renovable.
  3. Deducció del 60% per obres de rehabilitació energètica d’edificis.

 

PER QUÈ EL CERTIFICAT ENERGÈTIC ÉS CLAU PER APLICAR LA DEDUCCIÓ DE LES OBRES EN L’IRPF?

Per sol·licitar subvencions i aplicar les deduccions en l’IRPF de les obres de millora en l’eficiència energètica dels habitatges és necessari poder acreditar-ho mitjançant dos certificats d’eficiència energètica, un emès després de la realització de les obres i un altre expedit abans del seu inici, amb un màxim de dos anys entre els dos certificats.

 

DEDUCCIÓ PER OBRES PER A LA REDUCCIÓ DE LA DEMANDA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

Aquestes obres són deduïbles en l’habitatge habitual del contribuent o qualsevol altre que tingui arrendat o en expectativa de llogar sempre que l’habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2023.

Les obres que donen dret a deducció són aquelles que hagin reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge en almenys un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració.

La base de la deducció estarà composta per les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, amb un màxim de 5.000 euros, sent el percentatge de deducció del 20%. Per tant, si es fan obres per import de 9.000 euros, la base màxima a aplicar serà de 5.000 euros i es podran deduir 1.000 euros a l’IRPF.

El període impositiu en què serà aplicable serà aquell en què s’hagi expedit el certificat d’eficiència energètica emès després de les obres. Aquests certificats han de ser expedits abans de l’1 de gener del 2023.

 

DEDUCCIÓ PER OBRES PER A LA MILLORA EN EL CONSUM D’ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE.

Com en el cas anterior, aquestes obres són deduïbles en l’habitatge habitual del contribuent, o qualsevol altre de la seva titularitat que tingués arrendat per al seu ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest darrer cas, l’habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2023.

Les obres amb dret a deducció són aquelles que hagin reduït almenys un 30% l’indicador de consum d’energia primària no renovable, o bé aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica “A” o “B”, a la mateixa escala de qualificació.

La base de la deducció estarà composta per les quantitats satisfetes a les obres realitzades des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, amb un màxim de 7.500 euros, sent el percentatge de deducció del 40%.

El període impositiu en què serà aplicable serà aquell en què s’hagi expedit el certificat d’eficiència energètica emès després de les obres. Aquests certificats han de ser expedits abans de l’1 de gener del 2023.

 

DEDUCCIÓ PER OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Les edificacions en què es poden fer les obres amb dret a aquesta deducció són els habitatges propietat del contribuent, ubicats en edificis d’ús predominant residencial, i les places de garatge i trasters adquirits amb aquests.

Les obres que donen dret a deducció són aquelles que hagin reduït el consum d’energia primària no renovable en un 30% com a mínim, o bé aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica «A» o «B», a la mateixa escala de qualificació.

La base de la deducció estarà composta per les quantitats satisfetes a les obres realitzades des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.

En principi es pot aplicar en els períodes impositius de 2021, 2022 i 2023. Això no obstant, és requisit per poder aplicar la deducció que s’hagi expedit el certificat d’eficiència energètica després de les obres. Aquests certificats han de ser expedits abans de l’1 de gener del 2024.

Per al càlcul de la base anual de la deducció es tindrà en compte el següent:

  • Quan s’hagi expedit el certificat en el període impositiu: les quantitats satisfetes des del 6 d’octubre del 2021 fins a la finalització del període impositiu.
  • Quan el certificat s’hagi expedit en un període impositiu anterior: les quantitats satisfetes en l’any.
  • La base màxima és de 5.000 euros anuals.

Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir la base màxima anual de deducció es poden deduir, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir els 15.000 euros.

Si es tracta d’obres dutes a terme per una comunitat de propietaris, la quantia susceptible de formar la base de la deducció de cada contribuent vindrà determinada pel resultat d’aplicar, a les quantitats satisfetes per la comunitat de propietaris, el coeficient de participació que tingués a aquesta. El percentatge de deducció serà del 60%.