INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ A LA PERSONA DAVANT UNA FUTURA DEPENDÈNCIA

INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ A LA PERSONA DAVANT UNA FUTURA DEPENDÈNCIA [1/2]

Són poques les persones que posen per escrit i utilitzen els instruments al seu abast per prevenir situacions greus i els inconvenients que, tant en l’àmbit personal com patrimonial, poden derivar-se d’un accident o una malaltia que afecti les seves capacitats cognitives o provoquin la seva mort.

A la pràctica, la majoria de les mesures acordades per a les persones amb pèrdua de capacitat han consistit fins fa ben poc, en la tutela o la curatela que comporta un procés previ carregós de modificació judicial de la capacitat.  Ara bé, a partir de l’entrada en vigor del Decret Llei pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, publicat en el D.O.G. del 2 de setembre de 2021, la tutela, la curatela i la pàtria potestat prorrogada  ja no es poden constituir en relació amb les persones majors d’edat. Se’ls ha d’aplicar, si escau, el règim d’assistència, que es fonamenta en reconèixer a les persones amb discapacitat la capacitat jurídica en igualtat de condicions respecte al conjunt de ciutadans, en tots els aspectes de la vida, i que les persones amb discapacitat han de tenir accés a les mesures de suport que puguin necessitar per a l’exercici d’aquesta capacitat jurídica.  El nou règim, però segueix fent necessari un procés judicial previ on es declari la discapacitat de la persona assistida, si bé incorpora com a novetat que es pot designar la persona que ha de prestar l’assistència tant per la via judicial, com mitjançant l’atorgament d’una escriptura pública notarial, que pot atorgar qualsevol persona en previsió d’una situació de necessitat de suport.

A banda d’aquesta nova possibilitat de poder elegir notarialment la persona que s’ocupi de l’assistència si quedem privats de les nostres capacitats cognitives, el nostre dret civil inclou una sèrie d’instruments que ens poden ajudar a fer que siguem nosaltres els que decidim i no altres persones, en aquests casos de pèrdua de la nostra capacitat i això no és qüestió de diners, ja que fer un testament costa uns 50 euros, unes voluntats anticipades (o testament vital) uns 60 €, i un poder notarial preventiu pot suposar uns 80 €.

En la segona part d’aquest article explicarem de manera resumida les principals característiques de les diverses institucions de protecció que es preocupen pel respecte dels drets, voluntat i preferències de la persona. Sigui com sigui i per procurar que les decisions que l’afecten responguin als seus anhels i expectatives, el departament jurídic de la Cambra el pot assessorar sobre les possibles opcions per poder escollir la millor.

Sigui com sigui, el més important és informar-se bé sobre les possibles opcions i poder escollir aquella que creiem la millor.

 

Fes clic per seguir llegint  |   INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ A LA PERSONA DAVANT UNA FUTURA DEPENDÈNCIA [2/2] 

Principals característiques de les diverses institucions de protecció

1) PODER GENERAL PREVENTIU | Aquest poder pot evitar el lent i car procediment judicial d’incapacitació.
2) DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES | Aquest document permet deixar per escrit les instruccions sobre els tractaments mèdics.
3) TESTAMENT | Aquest és l’instrument més conegut i molt útil, ja que pot ajudar a evitar les disputes familiars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme