RENDA 2021 COM S’HA DE CALCULAR L’IMPOST QUAN S’HA VENUT UNA PROPIETAT

COM S’HA DE CALCULAR L’IMPOST QUAN S’HA VENUT UNA PROPIETAT?

Pel que fa a les despeses en què incorre el venedor d’un immoble, tenim que s’ha de fer càrrec de l’impost municipal de Plusvàlua i que els guanys obtinguts per la venda de l’immoble hauran de tributar en la seva declaració de l’impost sobre la renda (IRPF).

En efecte, l’IRPF és un dels gravàmens que el propietari d’un immoble ha de pagar en concretar la seva venda, però ho ha de fer a l’any següent a l’operació, més concretament durant el període que Hisenda determina per fer la declaració de renda, de manera que si hem venut una propietat en el 2021, ens toca declarar aquesta venda en la declaració de renda d’aquest any.

És important aclarir que l’impost s’ha de pagar en el cas d’haver aconseguit un benefici o guany econòmic per la venda immobiliària, és a dir, si hem venut la propietat per un preu superior al que vàrem pagar per adquirir-la. Per tant, si l’operació ha representat una pèrdua econòmica, haurem de presentar la declaració, però no haurem d’afrontar el gravamen.

A continuació, t’expliquem com realitzar el càlcul de la declaració de l’IRPF en el cas d’haver-hi fet una venda immobiliària l’any 2021.

 

Càlcul dels guanys i pèrdues patrimonials

El càlcul es fa restant el valor d’adquisició de l’immoble al valor de transmissió d’aquest, i al resultat que s’obtingui s’ha d’aplicar el percentatge que correspongui als diferents trams de l’IRPF.

Valor de transmissió

És l’import real de la venda restada les despeses de la transmissió (impost de plusvàlua, comissions pagades a una agència immobiliària).

Valor d’adquisició

És l’import real de l’adquisició més el cost de les millores, les despeses i tributs inherents a l’adquisició (notaria, registre, gestoria), menys les amortitzacions.

Reducció en funció del període de permanència

 Tanmateix, si qui ha transmès l’immoble l’havia adquirit amb anterioritat al 31 de desembre de 1994, la part de guany generat amb anterioritat al 20 de gener de 2006  pot resultar reduït per aplicació d’un règim transitori. La part de guany generat des del 20 de gener de 2006 fins a la data de transmissió no tindrà reducció.

 

Tipus impositiu

Una vegada calculats ambdós valors, i al valor de transmissió s’ha restat el valor d’adquisició, es podrà procedir a aplicar el percentatge corresponent que figura en el quadre següent, segons el valor del guany patrimonial que s’hagi obtingut. Els trams de l’IRPF són els següents:

 

Deduccions i beneficis fiscals

1.- Els contribuents que venguin el seu habitatge habitual i reinverteixin l’import assolit en un nou habitatge habitual estaran exempts de tributació.

2.-  Els contribuents majors de seixanta-cinc (65) anys quan venen el seu habitatge usual no han de pagar pel guany que aconsegueixin  per la transmissió de l’immoble.

 

Si et planteges la venda d’una propietat, tens a la teva disposició el departament jurídic de la Cambra de la Propietat que t’ajudarà en tot el procés: et pot fer un càlcul dels impostos que hauràs de pagar (l’impost de plusvàlua i l’IRPF) i analitzarà el teu cas de forma personalitzada per trobar la millor solució.