COM RESCINDIR UN CONTRACTE D’ARRENDAMENT

COM RESCINDIR UN CONTRACTE D’ARRENDAMENT

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) no obliga a signar quan finalitza el contracte d’arrendament un document de finalització del contracte, però és de vital importància per a l’arrendador i l’arrendatari, encara que a la pràctica per deixadesa o per desconeixement no es porti a terme.

En aquest document es recullen els punts essencials de la finalització de la relació contractual entre les parts, és a dir, és el document que posa fi a les relacions contretes entre arrendador i arrendatari mitjançant el contracte d’arrendament, però a més, com veurem seguidament, es poden fer constar moltes altres coses.

 

PER QUÈ ES IMPORTANT FIRMAR EL DOCUMENT DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTE?

La importància d’aquest document consisteix que s’hi ha de fer constar l’entrega efectiva de les claus i amb ella la possessió de l’immoble a l’arrendador, la finalització de les obligacions entre les parts, les condicions en què s’entrega l’immoble i, a més, s’hi reflectirà si existeixen algunes obligacions pendents, com pot ser el pagament de quantitats de renda o el pagament de subministraments pendents.

 

AVANTATGES PER A L’ARRENDADOR

La firma del document de rescissió suposa com a principal avantatge per a l’arrendador, a més de recuperar la possessió de l’immoble, que en el cas que existeixen deutes pendents, comptarà amb un reconeixement de deute en tota regla.

Aquest reconeixement de deute té l’avantatge que no s’ha de provar en judici l’existència del deute perquè ja ha estat reconegut per l’inquilí.

A més, en el cas que s’hagi de descomptar de la fiança part de l’import d’aquesta per existir desperfectes a l’immoble podrà acreditar-ho, si aconsegueix que l’inquilí ho reconegui en el mateix document.

 

AVANTATGES PER A L’INQUILÍ

Amb la subscripció del document, l’inquilí assegura que la seva obligació de pagar la renda del lloguer s’extingeix i l’arrendador no podrà reclamar-li res.

Igual que passa amb l’arrendador, l’inquilí també tindrà un reconeixement de deute per part de l’arrendador en relació amb la fiança, ja que aquell té l’obligació de retornar la fiança en un termini de trenta dies des de la finalització de l’arrendament.

 

En últim lloc, si en el document s’estableix que no existeixen desperfectes a l’habitatge i que es torna en l’estat en què va ser lliurat, el propietari no tindrà res a reclamar posteriorment a l’arrendatari.

 

Per tant, és aconsellable que, una vegada finalitzat el contracte pel motiu que sigui, les parts hauran de revisar l’immoble de forma conjunta per assenyalar si existeixen desperfectes i una vegada verificat això, s’haurà d’indicar en el document si existeixen o no desperfectes, que es fa lliurament de les claus i si existeixen o no quantitats pendents de pagament i la devolució de l’import de la fiança si es realitza en el mateix acte, si es descompta part de l’import  o en el cas que no es lliuri en el mateix acte, el termini per a la seva devolució.

 

        Per a qualsevol dubte o qüestió podeu adreçar-vos al nostre departament jurídic.