TC_constitucional

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANUL·LA  L’IMPOST DE LA PLUSVÀLUA

Tot i que els detalls de la sentència, que ja avança el mateix tribunal en un comunicat, es donaran a conèixer en els pròxims dies, ja se sap que anul·larà “completament” el mètode de càlcul de l’impost municipal de plusvàlua (grava totes les transmissions d’immobles o solars, sigui per compravenda, donació  o herència). Així, els ajuntaments es veuran impossibilitats per cobrar-lo a partir d’ara, ja que queda derogat de facto. No es pot recórrer contra la sentència, i si es volgués tornar a la situació existent de cobrament de l’impost, caldria tornar a legislar tot incorporant el que ara ha dictaminat l’alt tribunal.

Aquesta és la tercera resolució que dicta el TC sobre l’impost de plusvàlua. El 2017, el mateix tribunal ja va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de diversos apartats del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que regulen aquest impost, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor, en considerar que en la seva configuració, l’impost vulnerava el principi constitucional de capacitat econòmica, perquè el seu meritament no es vincula necessàriament a l’existència d’un increment real del valor del terreny, sinó a la seva mera titularitat durant un període de temps, i va declarar inconstitucional el tribut en els casos en què no s’havien obtingut guanys.

El 2019, el Tribunal Constitucional va fer un pas més i va declarar inconstitucional l’impost en els supòsits en els quals la quota a pagar fos més alta que l’increment patrimonial obtingut amb la transmissió.

Ara els articles declarats inconstitucionals fan referència al càlcul de la base imposable de l’impost, el valor del bé i els percentatges que s’apliquen per determinar l’import del rebut,  la qual cosa de facto en fa inviable el cobrament de l’impost per part dels Ajuntaments mentre no es modifiqui la Llei d’Hisendes Locals.

Impacte milionari

La sentència afecta tots els ajuntaments de l’Estat espanyol, que deixarien d’ingressar uns 4.000 milions d’euros anuals. De tota manera, no té afectacions amb caràcter retroactiu i afectarà totes les operacions immobiliàries que es facin a partir d’ara. També les que encara estiguin en litigi als tribunals sense sentència ferma.

Els ajuntaments resten ara pendents d’una resposta de l’Executiu  que resolgui aquesta caiguda d’ingressos dels municipis. Els ens locals veuen en la votació dels pressupostos generals de l’Estat una oportunitat per l’aprovació d’un nou mètode de càlcul de la plusvàlua per la via urgent.

Hisenda prepara canvis

Després de conèixer-se la sentència, el Ministeri d’Hisenda ha dit en una nota que prepara un “esborrany legal per oferir seguretat jurídica a contribuents i entitats locals” i reformular el sistema de càlcul, però assegura que espera fins a la publicació íntegra de la sentència. Precisament, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies també s’ha manifestat demanant al Govern central una nova norma per restablir aquest impost amb “justícia de recaptació”.

La Cambra de la Propietat es felicita per aquesta decisió del TC perquè sempre ha pretès que Mataró i la nostra comarca tinguin una fiscalitat que es regeixi pels principis de capacitat econòmica, igualtat i progressivitat i tot indica que la decisió del TC s’inspira en aquests criteris.

 

Departament jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme