img_jcanyissa_20200302-155853_imagenes_lv_terceros_hipotecas-y-irph-1200x675-2-kFxG-U4739454883668CI-992x558@LaVanguardia-Web

El TJUE declara que l’IRPH ha d’estar sotmès al control dels jutges perquè pot ser abusiu

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictaminat aquest dimarts 3 de març que l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) ha d’estar sotmès a control judicial perquè els tribunals espanyols avaluïn si es tracta de clàusules abusives incloses en contractes hipotecaris.

El Tribunal Suprem va considerar que en tractar-se d’un índex elaborat pel Banc d’Espanya havia de donar-se per descomptat que no podia ser utilitzat de manera abusiva. Però el Tribunal Europeu rebutja de pla aquest raonament. I recorda que l’índex no era d’ús obligatori per a les entitats financeres, que podien haver ofert altres referències menys perjudicials per al client.

Així, s’adhereix a les conclusions que va emetre l’Advocat General del TJUE el setembre passat i passa la pilota de nou als jutges espanyols perquè siguin ells els que decideixin en funció de cada contracte hipotecari que sigui jutjat.

Amb tot, no es descarta que la banca esgrimirà una sensació de certa victòria perquè el TJUE no ha dit que l’ IRPH sigui nul, però sí que els tribunals espanyols hauran d’assegurar-se del caràcter clar i comprensible de les clàusules de contractes de préstec hipotecari que estableixin l’aplicació d’un tipus d’interès variable basat en l’índex de referència de les caixes d’estalvis. La sentència obre per tant la porta a un allau de reclamacions contra la banca dels clients que es considerin perjudicats per l’aplicació de l’IRPH.


Què suposa la sentència?

En resum, conté quatre pronunciaments:

PRIMER.- Les normes espanyoles no obligaven a ningú a utilitzar en els préstecs amb tipus d’interès variable un índex de referència oficial, sinó que es limitava a fixar els requisits que havien de complir els «índexs o tipus d’interès de referència» perquè les entitats de crèdit poguessin utilitzar-los.

SEGON.- Les clàusules contractuals deuen sempre complir el requisit de la redacció clara i comprensible.

TERCER.- Per a complir amb el requisit de la transparència o claredat, les clàusules que fixin en els contractes de préstec hipotecari un tipus d’interès variable “no sols hauran de ser comprensibles en un pla formal i gramatical, sinó també permetre que el consumidor mitjà, normalment informat i raonablement atent i perspicaç, estigui en condicions de comprendre el funcionament concret de la manera de càlcul del referit tipus d’interès i de valorar així, basant-se en criteris precisos i comprensibles, les conseqüències econòmiques, potencialment significatives, d’aquestes clàusules per a les seves obligacions financeres”.

No és una qüestió menor. Les associacions porten anys insistint que el procés era opac i els clients no entenien bé les conseqüències de fixar la seva hipoteca a l’IRPH. El Tribunal de Luxemburg apunta per això que “constitueixen elements especialment pertinents referents a això, la circumstància que els elements principals relatius al càlcul de l’esmentat tipus d’interès resultin fàcilment assequibles a qualsevol persona que tingui intenció de contractar un préstec hipotecari”.

QUART.- Si un jutge considera que el IRPH és abusiu, ha de substituir l’índex per un de legal i aplicable de manera supletòria si l’alternativa és anul·lar el contracte hipotecari complet, una cosa que podria perjudicar el client. EL TJUE ha recordat que la Directiva europea no s’oposa al fet que els jutges nacionals suprimeixin les clàusules abusives dels contractes i les substitueixin per una disposició supletòria de Dret nacional en els casos en què la de nul·litat de les clàusules obligaria el jutge a anul·lar el contracte íntegrament. Perquè aquesta anul·lació “podria en principi tenir l’efecte de fer immediatament exigible el pagament de l’import del préstec pendent de devolució, en una quantia que arribi fins i tot a excedir de la capacitat econòmica del consumidor en qüestió, i, per aquesta raó, penalitzaria a aquest més que al prestador”, que no tindria incentius per a deixar d’incloure aquestes clàusules en els contractes.

Com puc reclamar?

Vostè pot reclamar que s’anul·li la seva clàusula IRPH, que el banc la deixi d’aplicar, i la substitueixi per l’euribor, la qual cosa reduiria la seva quota hipotecària en beneficiar-se de l’euríbor, un índex més baix. A més, pot reclamar que li retornin les quantitats pagades de més durant el temps que s’hagi aplicat aquesta clàusula.

Per reclamar l’anul·lació de la clàusula IRPH de la seva hipoteca, ha de recopilar la informació documental següent:

  • Còpia de l’escriptura de la hipoteca.

  • Còpia de l’últim rebut de la hipoteca.

  • Altres documents que es van obtenir o lliurar en contractar la hipoteca (prospectes, correus, oferta vinculant…), així com cartes de reclamació que, en el seu cas, hagi enviat al banc i cartes de resposta d’aquest.

Si és soci de la Cambra i no ha fet la reclamació per la clàusula IRPH, pot concertar visita amb els nostres serveis jurídics, trucant al telèfon 93 798 50 57 o a trevés del nostre web, per tal de fer els tràmits necessaris o per a qualsevol dubte que pugui tenir respecte a això.