Coneix-nos

Més de 100 anys d'història

La Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme és una entitat sense ànim de lucre, al servei dels propietaris. La seva missió és vetllar pels interessos de les persones que disposen d’un habitatge propi, un pis, un local, una plaça d’aparcament o qualsevol mena d’immoble. També, és un organisme especialitzat en la gestió dels assumptes relacionats amb les comunitats de propietaris.

La finalitat de la Cambra rau a oferir una cobertura i protecció integral a tots els seus associats, desenvolupant un ampli ventall de serveis que inclouen tots els relacionats a l’àmbit jurídic, fiscal o tècnic, així com la gestió de fiances, assegurances personalitzades, prestació de serveis administratius, entre d’altres.

A més, la Cambra proposa a les administracions públiques canvis i millores normatives o d’actuació que són d’utilitat per a la propietat urbana. Amb més d’un segle d’història i amb una àmplia cartera de serveis professionals, la Cambra s’ha convertit en una entitat dirigida íntegrament al servei de propietaris i propietàries de finques urbanes.

Història de la Cambra

Constitució de l’Associació de Propietaris de Finques Urbanes de Mataró, per la preocupació de diversos Propietaris pèls Assumptes que a els afectaven relacionats amb la Propietat urbana.
1915
Per Reial decret, l’associació de propietaris rep el títol de Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Mataró. L’entitat entra a participar oficialment en diversos organismes Públics, sempre en defensa dels Seus afiliats.
1919
Participació dels representants de la Cambra de la Propietat de Mataró a les Ciutats de Madrid i Saragossa a sengles ASSEMBLEES de Cambres Oficials de la Propietat Urbana de tot l’Estat “en defensa dels drets de la propietat urbana, cohibits i vexats “.
1925
Amb l’acabament de la Guerra Civil Espanyola, la Cambra inicia una nova etapa que comença amb la recuperació de les seves funcions i el restabliment de la seva activitat normal.
1939
L’activitat de la Cambra era cada vegada més intensa i l’interès dels propietaris per les activitats de l’entitat arribava més enllà del terme municipal de Mataró, per la qual cosa la Junta va sol·licitar l’ampliació de l’àmbit d’actuació a tot el territori de la comarca. Se li atorgà el títol de Cambra Comarcal.
1944
La Generalitat de Catalunya assumeix per decret la tutela de les Cambres i es crea el Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya.
1982
Per ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, s’aproven les normes sobre organització i funcionament del Consell General de les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya.Per ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, s’aproven les normes sobre organització i funcionament del Consell General de les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya.
1983
S’aprova el Reglament de les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, pel qual es regulen la seva composició, les seves funcions i el seu règim interior. La Cambra es defineix com a òrgan que representa els interessos econòmics i corporatius dels seus associats i, a més, com a òrgan de consulta i col·laboració de la Generalitat en l’exercici de tasques relacionades amb la propietat urbana.
1990
Per decret del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, s’aprova el Reglament general d’eleccions de les juntes de govern de les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya.
1993
S’inaugura la nova seu de la Cambra de la Propietat. El nou local consta d’una nau general, tres despatxos, una sala de juntes, dues de reunions, una de polivalent, una de maquinària i informàtica i l’arxiu.
2006

Òrgans de govern

La Cambra està regida per una junta de Govern que es renova per meitat cada tres anys mitjançant eleccions en què tots els socis poden participar com a elegibles i com a electors. A més, anualment se celebra l’Assemblea General Ordinària de socis, mitjançant compromissaris elegits expressament a l’efecte, i en la qual se sotmeten a aprovació els comptes de l’exercici anterior, el pressupost de l’exercici següent i altres assumptes previstos a l’ordre del dia. En cas convenient, també es pot celebrar Assemblea Extraordinària per tal de tractar assumptes d’urgència.

Membres de la junta

President

Josep Maria Font Spa

Vicepresidenta i vocal

Carme Llaugé Gómez

Comptador-Tresorer

Jordi Maymí Colominas

Vocal

Araceli García Pérez

Vocal

Joan-Fèlix Martínez Torrentó

Vocal

Marcel Martínez Bruguera

Gerent

Joan Antoni Pous Canaleta

Secretari

Antoni Martí Fabregas

Formem part

CONSELL GENERAL DE CAMBRES DE LA PROPIETAT URBANA DE CATALUNYA

CONFEDERACION DE CAMARAS DE LA PROPIEDAD URBANA Y ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS

UIPI | The International Union of Property Owners (UIPI)

La Cambra: Sempre al servei dels propietaris.