iva_3T_1241_383

Comunicat dirigit a arrendadors sobre l’emissió del rebut de lloguer corresponent al mes d’abril

En una situació tan extraordinària com la que estem vivint i centrant-nos en els arrendaments d’ús diferent al d’habitatge, els propietaris es veuran obligats a renegociar molts dels preus dels arrendaments amb els arrendataris que han estat obligats a suspendre la seva activitat o que l’han vist clarament minvada.

Considerem que la solució “ideal” passaria per un acord entre arrendador i arrendatari que permetés una rebaixa proporcional de la renda assumint totes dues parts equitativament la pesada càrrega que el coronavirus està provocant, sent conscients que, de judicialitzar-se la situació, aquesta és la solució que té més probabilitats d’imposar-se en les resolucions dictades pels Tribunals.

No obstant això, ara mateix convé ser cauts, esperar esdeveniments (ajudes, modificacions legislatives, pròrroga de l’alarma decretada etc,) i analitzar detingudament supòsit a supòsit, fent quan estigui a la nostra mà per a aconseguir una solució extrajudicial al problema.

Pel que fa al moment oportú per portar a terme la negociació, considerem que el més aconsellable és que les parts s’emplacin a fí de tractar d’arribar a solucions acordades, un cop s’aixequi l’estat d’alarma i es normalitzi la situació.

En qualsevol cas, és convenient que el propietari conegui les implicacions des del punt de vista fiscal que poden tenir els acords als que es pot arribar. Les rebaixes, ajornaments en el pagament o condonacions totals o parcials així com altres opcions, poden comportar contingències a efectes de l’IVA. i és per aixó que us volem fer les següents consideracions:

  • L’impagament de la renda comporta la meritació de l’IVA, i per tant, tot i no cobrar, l’arrendador està obligat a repercutir i ingressar l’IVA corresponent. El més aconsellable, mentre no s’arribi a un acord amb el llogater, és no emetre ni presentar a cobrament el rebut de lloguer.

  • En cas de pactar una rebaixa temporal o definitiva en els rebuts, és important que aquesta estigui firmada per ambdues parts i formi part del contracte com a un annex. En aquest cas, a partir del moment de la firma, es podrà aplicar en el rebut l’IVA corresponent.

  • En cas de condonació total d’una o vàries mensualitats, l’Administració podria considerar que es tracta o bé d’un impagament o bé d’una cessió gratuïta. Ambdues situacions podrien comportar el meritament de l’IVA, ja que el servei s´ha prestat, la base està determinada i és exigible. En aquest cas també és molt important tenir l’acord firmat com un annex al contracte. En tot cas sempre serà millor fixar un import mínim i no la condonació total d’un mes o dos.

Les possibilitats d’acords són molt ámplies i és per això que volem recomanar sempre que aquests acords es fixin com a annex de contracte, amb tots els seu termes. Podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol consulta al respecte, trucant al telèfon 937985057.