COM AFECTA L’IMPOST DEL PATRIMONI_d

COM AFECTA L’IMPOST DEL PATRIMONI A LA RENDIBILITAT D’UNA INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA?

L’Impost sobre el Patrimoni (IP) és un tribut que grava el patrimoni net de les persones físiques, entenent que constitueix el patrimoni net el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què s’és titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixin el seu valor.

Aquest impost és rigorosament individual (no hi ha tributació conjunta de la unitat familiar), es merita el dia 31 de desembre de cada any i afecta el patrimoni de qui sigui titular el subjecte passiu en aquesta data.

El termini de presentació de les declaracions de l’IP és el comprès entre els dies 6 d’abril i 30 de juny de 2022, ambdós inclosos.

A continuació passem a explicar algunes de les peculiaritats d’aquest impost.

Qui està obligat a declarar l’IP?

Estan obligats a presentar l’IP aquells residents o no residents a Espanya -en aquest últim cas, pels béns i drets situats en territori espanyol- dels quals l’impost resulti a ingressar, o quan, malgrat resultar zero,  el valor total dels seus béns i drets -valorats segons la normativa de l’IP- superi els 2 milions d’euros.

 

Com es calcula l’IP?

L’IP està cedit per complet a les comunitats autònomes. Elles són les que s’encarreguen de regular el mínim exempt, el tipus de gravamen, les bonificacions i la quota a abonar.

Per calcular l’IP a Catalunya hem de seguir els següents passos:

1) Càlcul de la base imposable

Començarem calculant la base imposable de l’impost. Aquesta tindrà en compte el valor de tots els béns que integren el patrimoni de l’individu (béns immobles, joies, dipòsits en comptes corrents o d’estalvi, assegurances de vida, objectes d’art …), deduint-ne les càrregues i gravàmens que recauen sobre els béns i els deutes contrets.

En el cas de Catalunya, els primers 500.000 euros estan exempts de tributació.

2) Elements patrimonials exempts

A la base imposable se li reduiran les exempcions estipulades per a cada comunitat. A Catalunya, aquestes exempcions fan referència a:

  • Els béns que integren el patrimoni històric de les comunitats autònomes.
  • Determinats objectes d’art i antiguitats.
  • L’aixovar domèstic.
  • Certs drets de contingut econòmic.
  • Els drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial.
  • El patrimoni empresarial i professional.
  • Les participacions en determinades entitats empresarials i professionals.
  • L’habitatge habitual de contribuent, amb un import màxim de 300.000 euros.
3) Tarifa de l’impost

En aplicar les exempcions a la base imposable obtenim la base liquidable, una quantia a la qual haurem d’aplicar l’escala de gravamen establerta per cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, la tarifa de l’IP es regeix mitjançant aquesta taula:

 

Invertir en immobiliari tenint en compte la rendibilitat

A l’hora de plantejar-se una inversió immobiliària, cal tenir en compte les despeses totals que implica augmentar el nostre patrimoni per tal de calcular amb més exactitud la rendibilitat de l’operació. Entre aquestes despeses totals trobem  l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, l’Impost del Patrimoni, l’Impost de Béns Immobles o qualsevol altra despesa a assumir per part del propietari pel simple fet de tenir un pis en propietat.

Com vàrem informar en el nostre butlletí Newscam del passat 12 d’abril, el valor de referència s’aplicarà en l’Impost sobre el Patrimoni per valorar tots els immobles que s’adquireixin a partir de l’1 de gener de 2022 i aquest criteri de valoració pot suposar un increment considerable en la tributació d’aquest Impost, que no oblidem que s’haurà de pagar anualment.

 

Si penses a invertir en el sector immobiliari, pots contactar amb el nostre servei jurídic que pot realitzar un estudi de rendibilitat de cada propietat i de les despeses extra que aquesta inversió pot suposar en el teu patrimoni.