El Pla reformar i llogar, la millor opció per facilitar la reforma i lloguer de pisos buits

El Pla reformar i llogar, la millor opció per facilitar la reforma i lloguer de pisos buits

La Cambra de la Propietat engega un pla per ajudar els propietaris a reformar i llogar els seus habitatges buits mitjançant un programa de gestió i actuació que permet realitzar obres sense cap tipus de desemborsament inicial per part del propietari de l’immoble, en tenir l’opció d’obtenir una línia de finançament bancari.

Es tracta d’un projecte en el qual la Cambra s’ocupa de tota la feina, fins i tot de l’administrativa, com la petició del permís d’obres, i si es dona el cas, tramitació de subvencions i ajuts, i l’obtenció de finançament, a través d’acords amb entitats financeres. L’objectiu? Tenir un habitatge en bones condicions per poder llogar-lo, alliberant als propietaris dels problemes que comporta determinar les obres necessàries i la manera de realitzar-les (escollir els materials idonis, seleccionar els millors industrials, fer el seguiment de les obres, avaluar la idoneïtat dels treballs, portar el control econòmic), cercar l’inquilí per al pis i, fins i tot, encarregar-se de l’administració del lloguer comptant amb assegurances que cobreixen una de les grans preocupacions dels propietaris, els impagaments.

De la mateixa manera, el pla facilita que el cost de la posada al dia de l’habitatge no sigui un obstacle per als propietaris, ja que es pot executar sense desemborsament inicial, les obres són finançades i el préstec es paga amb les rendes del lloguer.

Davant la situació de l’enorme parc d’habitatges buits a Mataró, aquest programa pot ser una bona alternativa pels propietaris de pisos envellits o tancats, ja que els tornen al mercat i, a més a més, després de la reforma es revaloren.

Quines són les passes a seguir?

Primer fem un diagnòstic inicial del que costarà la reforma i del temps d’execució. Entreguem una primera estimació del temps que el propietari trigarà a recuperar la inversió i a tenir guanys.

La visita inicial i l’elaboració de l’informe no tenen cost pel propietari. Un cop s’aprova l’informe, l’equip de la Cambra procedeix a fer els amidaments i a recollir els pressupostos de tots els industrials que intervindran. Seleccionem els més adequats per a cada feina, cercant la millor relació qualitat-preu.

Ara el propietari ja sap quan li costarà la reforma. També se li proporciona el marge de desviació que podria tenir l’obra si hi ha un imprevist. Si el propietari necessita un crèdit per finançar l’obra, ja es coneix l’import del préstec que s’ha de demanar a l’entitat financera i la Cambra ofereix els seus serveis per gestionar el finançament, cercant el més idoni perquè el propietari no hagi de fer cap desemborsament inicial.

Quan es disposa del capital necessari, els responsables de la Cambra s’ocupen de tota la feina per a l’execució de l’obra. Els Serveis Tècnics de la Cambra fan un control tècnic i exhaustiu de l’execució de la obra per part dels industrials intervinents, revisant escrupolosament les factures i manant els pagaments als industrials. El propietari rep l’immoble restaurat claus en mà i se li entrega, junt amb les factures, una liquidació comptable amb el detall econòmic de l’obra.

Acabada la reforma, des de la Cambra, es portarà terme la selecció del llogater adequat segons la renda inicialment prevista, redacció i formalització del contracte de lloguer i de la pòlissa d’assegurances, i amb la gestió del lloguer es cobrirà a bastament les mensualitats del préstec contractat.

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Mataró (Convocatòria 2019)

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Mataró (Convocatòria 2019)

L’Ajuntament de Mataró ha publicat una nova convocatòria de subvencions pel manteniment, conservació i rehabilitació, per a la millora de l’ accessibilitat, i per la millora de l’ eficiència energètica d’edificis d’ús residencial a la ciutat de Mataró amb un pressupost per al 2019 de 600.000€

 A qui van adreçades les subvencions?

Als propietaris o juntes de propietaris d’edificis d’habitatges que realitzin obres de manteniment, conservació i rehabilitació, per a la millora de l’accessibilitat, o per la millora de l’eficiència energètica.

Quins tipus d’obres poden rebre subvenció?

 1. Obres per a la reparació d’estructura, façanes, cobertes, terrats, mitgeres, patis i celoberts o instal·lacions comuns (aigua, gas, electricitat i contra incendis), necessàries per a resoldre les deficiències detectades a l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici qualificades com a importants, greus o molt greus, o les instades per ordre d’execució emesa per l’Ajuntament de Mataró.
 2. Obres per a assolir l’adequació en matèria d’accessibilitat de l’edifici com, per exemple, la instal•lació d’ascensors, rampes o altres dispositius d’accessibilitat
 3. Obres de rehabilitació energètica que compleixin els requisits establerts en les bases.

Quin és l’àmbit territorial d’aplicació?

Per a les actuacions descrites en el punt 1, la totalitat del terme municipal de Mataró.
Per la resta de les actuacions, l’àmbit d’aplicació és únicament els edificis situats en els barris de Cerdanyola Nord, Cerdanyola Sud, Rocafonda i El Palau-Escorxador.

Quan han d’estar fetes les obres?

Les obres objecte d’ajut han d’haver estat finalitzades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 d’octubre de 2020.

Les obres s’hauran d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos des de la notificació de la resolució de la concessió.

Quins requisits han de complir els edificis?

Per poder obtenir els ajuts, els edificis han de ser de més de 20 anys d’antiguitat en el moment de sol·licitud de l’ajut, excepte en aquells supòsits que estableixen les bases.

El 70% de la superfície sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinat a ús residencial d’habitatge.

Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE) que ha de contenir l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) i hauran de disposar del Certificat d’Eficiència Energètica (EEC), excepte en aquells supòsits que estableixen les bases.

Quina és la quantia de la subvenció?

En termes generals, la quantia és del 40 % del cost protegit amb un topall de 30.000 € per edifici o 2.000 € per habitatge, d’acord amb el que s’estableix a les bases.

El topall s’estableix en 40.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge, per actuacions de reparació d’estructura.
Les actuacions amb utilització de materials amb certificació de baixa petjada ecològica poden incrementar la subvenció fins a un 5 %, d’acord amb el que s’estableix a les bases.

Les persones amb especials dificultats per assumir les despeses comunitàries de les obres de rehabilitació poden sol·licitar un ajut complementari de fins el 30% (programa de cohesió social).

Qui es pot acollir al programa de cohesió social?

Poden sol·licitar l’ajut complementari de fins el 30% les persones que compleixin els següents requisits:

 • Ser propietari d’un habitatge en la comunitat que sol·licita la subvenció i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent.
 • La unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos equivalents a 1,2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de tancament de la convocatòria. Aquest límit s’incrementarà en un 30% per cada membre addicional de la unitat fins a un màxim de 6 membres. Mentre no s’aprovi un nou IRSC els límits d’ingressos per accedir a l’ajut complementari seran els següents:
  • 1 membre, 9.561, 28 €
  • 2 membres, 12.429,66 €
  • 3 membres, 15.298,04 €
  • 4 membres,18.166,42 €
  • 5 membres,21.034,81 €
  • 6 o més membres, 23.903,19 €
 • No disposar de cap altre habitatge a la ciutat Mataró, excepte en les excepcions previstes a les bases.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Quina és la dotació pressupostària dels ajuts?

La dotació màxima que l’Ajuntament destinarà és de 600.000€ , amb una dotació inicial de:

 • actuacions en els barris de Cerdanyola Nord i Cerdanyola Sud: 200.000 €
 • actuacions en els barris de Rocafonda i El Palau/Escorxador: 200.000 €
 • actuacions en altres barris de la ciutat: 200.000 €

Quan i on presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de setembre de 2019.
La sol·licitud i la documentació requerida s’han de presentar, preferentment, per via telemàtica utilitzant l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, https://seu.mataro.cat o, presencialment, a les Oficines Atenció al Ciutadà.

Quina documentació cal presentar?

Documentació administrativa:

 • Sol·licitud segons imprès normalitzat.
 • DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol•licitud.
 • Documentació acreditativa de la representació de l’entitat o persona en nom de la qual actua.
 • Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com d’estar al corrent amb les obligacions amb la tresoreria municipal.
 • Si es tracta de comunitats de propietaris:
  • Document d’identificació de la Comunitat (NIF).
  • Certificat de l’acta de la Comunitat emès pel secretari en el qual s’aprovin les obres respecte de les quals es demana l’ajut econòmic, i de nomenament d’un representant de la Comunitat de Propietaris, degudament signat (imprès normalitzat).
 • Si es tracta de propietats verticals (persones físiques):
  • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
  • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.
  • Acord de la reunió en el qual s’aprovin les obres respecte de les quals es demana l’ajut econòmic, i de nomenament d’un representant dels propietaris a l’efecte de la tramitació d’ajuts (imprès normalitzat).
 • Si es tracta de propietats verticals (comunitats de béns):
  • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat
  • NIF de la Comunitat de Béns.
  • Document acreditatiu que faculti el representant per actuar i tramitar l’expedient en nom de la Comunitat de Béns.
  • Constitució de la Comunitat de Béns
  • Declaració dels habitatges desocupats, habitatges d’ús turístic i habitatges propietat de persones jurídiques (imprès normalitzat)

Documentació tècnica

 • Sol·licitud registrada del certificat d’aptitud de l’edifici.
 • Informe d’avaluació de l’edifici:
  • Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), excepte quan les actuacions hagin estat instades per una ordre d’execució emesa per l’Ajuntament de Mataró.
  • Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici (CEEE) i Etiqueta Energètica diligenciada per l’ICAEN (en el cas de sol·licitar subvencions per eficiència energètica).
 • Projecte tècnic bàsic i d’execució, o memòria tècnica subscrita pel tècnic competent que justifiqui l’adequació de l’actuació de rehabilitació al Codi Tècnic de l’Edificació per a totes aquelles obres en què la llicència municipal ho requereixi. A més,
  • En cas d’obres d’accessibilitat: informe redactar pels tècnics de l’obra que justifiqui el compliment de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.
  • En cas d’obres de rehabilitació energètica: certificat d’eficiència energètica de la simulació de l’edifici resultant segons les actuacions projectades.
 • Planificació i estudi econòmic de les obres a executar
 • Oferta del pressupost de l’empresa designada per fer les obres. En el cas que el valor estimat de les obres superi o iguali els 40.000 euros caldrà aportar dues ofertes més.
 • Sol·licitud de la llicència municipal d’obres o número de referència d’aquesta.

En cas d’ajuts del programa de cohesió social:

 • Sol·licitud individualitzada segons model normalitzat
 • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris i membres de la unitat familiar.
 • Certificat emès pel secretari i el president de la Comunitat de Propietaris (imprès normalitzat)
 • Declaració responsable de no disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Mataró

 

La UE subvenciona un projecte de Mataró per incrementar l’habitatge de lloguer assequible

La UE subvenciona un projecte de Mataró per incrementar l’habitatge de lloguer assequible

La Unió Europea subvencionarà amb 2,5 milions d’euros un projecte liderat per l’Ajuntament de Mataró que busca mobilitzar l’habitatge desocupat de la ciutat per incrementar l’habitatge de lloguer a preu assequible. El projecte es basa en els principis de l’economia social i cooperativa.

El finançament necessari per desenvolupar el projecte vindrà a través del programa europeu Urban Innovative Actions, que forma part del fons FEDER. Ja s’ha confirmat que el projecte de la capital del Maresme és una de les 22 propostes de tot Europa que seran tirades endavant.

La proposta té una durada de 3 anys i el seu pressupost global per desenvolupar-la és de 3,1 milions –la subvenció abasta el 80% del total– , dels quals 625.000 € són aportats pels diferents socis, principalment en quantificació de despeses de personal. L’Ajuntament desenvoluparà el projecte en consorci amb la Fundació Unió de Cooperadors, la Diputació de Barcelona, Salesians Sant Jordi – Fundació Jovent, l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona i el TecnoCampus Mataró-Maresme.

Yes we rent / Lloguem”

En l’últim any a Mataró el preu dels lloguers ha sofert un augment similar al d’altres ciutats de l’àrea metropolitana, que unit a l’escassetat d’oferta, dificulta a moltes persones l’accés a l’habitatge de lloguer. Els esforços per part de les institucions no són suficients i la possibilitat de generar més oferta de lloguer a curt termini passa per mobilitzar i posar al mercat habitatge desocupat. En aquest sentit es calcula que a la ciutat hi ha 3.381 habitatges desocupats (segons dades estimades del 2016), un 75% propietat de particulars.

L’objectiu del projecte “Lloguem” (“Yes we rent” en anglès) és trobar solucions a l’escassetat d’oferta de lloguer rendible (diferent del lloguer social) basades en l’economia social i cooperativa. Impulsarà la creació de fórmules cooperatives entre demandants d’habitatge de lloguer (cooperatives de llogaters) que permetin oferir condicions favorables a propietaris d’habitatge i generar una oferta de lloguer assequible i estable a llarg termini.

Per una banda, el projecte proposarà incentius a aquells propietaris que optin per incloure el seu habitatge en el programa. Alguns dels beneficis seran la realització d’obres de rehabilitació del seu habitatge; subvencions a fons perdut per a actuacions d’eficiència energètica; una garantia absoluta de cobrament per mitjà d’un fons de garantia propi; beneficis fiscals en impostos municipals com l’IBI o la plusvàlua i gratuïtat en la gestió del lloguer.

A canvi, es negociarà una retribució que es consideri justa pel propietari i, que al mateix temps, asseguri l’assequibilitat de l’habitatge.

Els habitatges seran rehabilitats per mitjà de programes d’inserció laboral de persones vulnerables garantint uns estàndards de qualitat òptims i acordats amb el propietari. Així també es potenciarà l’ocupació entre persones amb dificultats d’inserció.

Es preveu que el projecte s’iniciï a mitjans de 2019, un cop enllestida la fase preparatòria. Passats els tres anys, la iniciativa aspira a que aquests projectes cooperatius esdevinguin un nou agent en el mercat de lloguer capaç de generar una oferta d’habitatge alternativa al lloguer privat i al públic, i que acabi tenint prou pes per influir en els preus del lloguer. Al mateix temps, s’espera que siguin capaços de generar recursos per destinar a altres projectes d’economia social vinculats a l’habitatge, com cooperatives de construcció o compra de sòl.

Urban Innovative Actions

El programa Urban Innovative Actions de la UE aposta per possibles solucions a problemes urbans que no hagin estat testades anteriorment i tinguin un alt nivell de risc. A la tercera edició de la convocatòria han estat seleccionats 22 projectes europeus en les temàtiques d’adaptació al canvi climàtic, qualitat de l’aire, habitatge i ocupació. A Catalunya només han estat seleccionats dos projectes, el de Mataró i un altre a la ciutat de Barcelona.

A la categoria d’adaptació al canvi climàtic han resultat guanyadors els projectes de Barcelona, Sevilla, Ribarroja de Turia, Amsterdam (Holanda), París (França) i Manchester (Regne Unit). En habitatge els seleccionats han estat els projectes de Mataró, Brussel·les (Bèlgica), Budapest, Gante (Bèlgica) i Lió (França). En matèria d’ocupació són guanyadors Cuenca, Aveiro (Portugal), Cluj Napoca (Rumania), Eindhoven (Holanda), Vantaa (Finlàndia) i Ventspils (Letònia). Per últim, els projectes seleccionats sobre la millora de la qualitat de vida han seleccionades les iniciatives de Marsella (França), Breda (Bèlgica), Hèlsinki (Finlàndia), Ostrava (República Checa) i Portici (Itàlia).

Publicades les bases d’ajuts a la rehabilitació d’edificis 2018

Publicades les bases d’ajuts a la rehabilitació d’edificis 2018

Les bases reguladores de les subvencions a la rehabilitació ja han estat publicades. La Generalitat de Catalunya ho ha fet recentment (DOGC 8/6/2018) incorporant significatives variacions respecte dels anys anteriors; els ajuts es fan extensius als habitatges unifamiliars, tant els aïllats com els agrupats, i als propietaris d’edificis. En les regulacions anteriors les subvencions estaven encaminades principalment a les comunitats de propietaris.

Un altre canvi significatiu té a veure amb l’antiguitat. Fins al moment, els ajuts de rehabilitació estaven reservats a edificacions d’una gran antiguitat (construccions anteriors al 1981). En la present regulació, les antiguitats requerides són des de 1996 o des de 2007, segons el tipus d’actuació que s’hi hagi de realitzar.

No menys important és la reducció des del 70% fins a l’actual 50% en l’exigència d’acreditar que dins de cada comunitat els habitatges són domicilis habituals.

Es contempla per primera vegada obres subvencionables que es realitzin a l’interior dels habitatges, per unes concretes i determinades actuacions, sempre i quan estiguin en relació a les obres de l’edificació en general.

També podem considerar com a novetat la incorporació com actuació subvencionable de la instal·lació de punts de recarrega de vehicles elèctrics.

Totes aquestes novetats fan que s’eixampli el nombre de supòsits dels edificis que es podran acollir als ajuts: per antiguitat, per tipologia de l’edificació, per les exigències d’ús, etc… Per altra banda, les actuacions no obeeixen a un criteri ampli dels que s’entén per a rehabilitació sinó que se cenyeixen estrictament a uns conceptes molt concrets de millora d’eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accesibilitat.

El termini per presentar sol·licituds és extremadament curt: comprèn des del 26 de juny al 31 de juliol.

Tot seguit fem un resum del tipus d’actuacions que són subvencionables, de les condicions i dels requeriments que exigeix la normativa.

Actuacions
Les subvencions van destinades a una sèrie d’actuacions molt concretes que s’agrupen en tres tipus:

Obres de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat

Obres de conservació

Obres referents a la millora de la seguretat i accessibilitat

Això, sempre que es compleixin un seguit de requisits que es descriuen.

Destinataris:
Són destinataris dels ajuts:
– Les comunitats de propietaris
– Els propietaris d’edificis
– Els propietaris d’habitatges unifamiliars
– Els propietaris d’habitatges unifamiliars agrupats en filera

Requisits de l’immoble:
– Segons la 
tipologia dels edificis

Els ajuts van destinats a immobles residencials col·lectius, habitatges unifamiliars i als unifamiliars agrupats en filera.

Antiguitat requerida als edificis:

Per les obres de conservació estructurals (façanes, forjats, cantell de balcons i instal·lacions comunitàries) podran optar-hi els edificis finalitzats amb anterioritat al 1996.

Per les obres de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat i les de conservació amb millora d’aïllament tèrmic i/o acústic (terrats, patis, façanes…) podran optar-hi els edificis acabats amb posterioritat a l’any 2007.

Per les obres d’accessibilitat i millora de la seguretat, no es requereix a l’edifici cap antiguitat.

Destí de les edificacions:

Edificis plurifamiliars:

 • El 70% de l’edificació ha de ser d’ús residencial (s’exclou la planta baixa dels còmputs, si no és habitatge, i les plantes soterrànies)
 • El 50% dels habitatges han d’estar destinats a domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris

Els edificis unifamiliars han de ser la residència habitual dels seus propietaris o arrendataris.

Requeriments a aportar amb la sol·licitud:
Cal aportar l’informe d’Avaluació de l’Edifici que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació.
– IITE (informe d’inspecció tècnica de l’edifici)
– CEE ( Certificat d’Eficiència Energètica )

 

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I DE LA SOSTENIBILITAT

Es contemplen els següents tipus d’actuacions subvencionables:

a) Millora de l’envolupant tèrmic de l’edifici per a reduir la demanda energètica en cobertes, façanes i plantes baixes (aïllament tèrmic, substitució de fusteries, vidres, envidriament de terrasses, dispositius bioclimàtics i d’ombra…)
b) Instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, aigua calenta i ventilació. Substitució d’equips de calor/fred, instal·lació de comptadors sistemes de control, dispositius de recuperació d’energies residuals, refredament gratuït per aire exterior i recuperació de calor de l’aire de renovació
c) Instal·lació d’equips d’energia renovable solar, fotovoltaica, biomassa o geotèrmia (panells solars, solucions d’aerotèrmica per aigua calenta o per climatització)
d) Millora de l’eficiència energètica d’ascensors o de la il·luminació comunitària 
(substitució per LEDS)
e) Estalvi d’aigua, separació de xarxes de sanejament, reutilització d’aigües
f) Mesures de millora de separació de residus
g) Mesures de millora de protecció contra el soroll
h) Millores de foment de mobilitat sostenible 
(punts de recàrrega de vehicles elèctrics)
i) Instal·lació de façanes o cobertes vegetals
j) Sistemes de domòtica i/o sensorials

 • Les actuacions a), b), c), i d), requereixen que s’assoleixi una important reducció de la demanda energètica, que ha d’estar entre el 20 i el 35%, segons la zona climàtica
 • Als habitatges unifamiliars aïllats o agrupats, els són aplicables les actuacions descrites en els apartats a), b),c), i g)
 • Seran subvencionables les actuacions que es realitzin a l’interior dels habitatges sempre que estiguin vinculades a l’execució d’una actuació global a l’edifici

Subvenció per a aquestes actuacions:

 • El 40% del pressupost protegible
 • Com a màxim 3.000 € per habitatge i 20 € per m2 de local

 

OBRES DE CONSERVACIÓ

 • Requereixen disposar de l’IITE que qualifiqui d’importants, greus o molt greus, les deficiències detectades

Es contemplen, tres menes d’actuacions:
a) Relatives a estructures o cimentacions (fonaments, estructura, cantells de balcons i les instal·lacions)
b) Instal·lacions comunitàries (electricitat, fontaneria, gas, sanejament, telecomunicacions)

Subvenció per a aquestes actuacions:

 • El 40% del pressupost protegible
 • Com a màxim 3.000 € per habitatge i 20 € per m2 de local)

c) Relatives a cobertes, façanes, mitgeres

Només subvencionables si suposen una millora de l’aïllament tèrmic/o acústics i comporten una modificació de la secció constructiva de l‘element de tancament.

Subvenció per a aquestes actuacions:

 • El 30% del pressupost protegible
 • Com a màxim 3.000 € per habitatge i 20 € per m2 de local

 

ACTUACIONS EN SEGURETAT I ACCESSIBILITAT

Aquestes actuacions no requereixen que l’IITE presenti deficiències.

Es contemplen els següents tipus d’actuacions subvencionables:
a) Instal·lacions o modificacions d’ascensors, remuntadors, altres dispositius d’accessibilitat, formació de rampes
b) Instal·lació senyals sonors o lluminoses d’avís
c) Videoporters
d) Instal·lacions de domòtica per afavorir l’autonomia per a persones grans o amb discapacitats
e) Altres actuacions que millorin els paràmetres establerts en seguretat d’utilització i accessibilitat

Subvenció per a aquestes actuacions:

 • El 40% del pressupost protegible
 • Com a màxim 4.000 € per habitatge i 40 € per m2 de local

Terminis d’execució de les obres:

 • S’han de començar en el termini de 8 mesos des de la concessió de la subvenció (es pot demanar una pròrroga d’un màxim de 4 mesos)
 • S’ha de comunicar a l’AHC l’inici d’obres en un mes des de l’inici
 • S’han d’executar en 24 mesos (es pot demanar pròrroga)

Costos subvencionables

 • Cost d’execució de les obres
 • Honoraris dels professionals que intervenen a l’obra, redacció de projectes més els costos de la diagnosi i estudis previs (IAE, ITE, CEE), informes tècnics i certificats
 • Els costos de la tramitació administrativa
 • Les despeses generals de gestió

Costos no subvencionables

Impostos (IVA, ICIO), taxes i altres tributs referits a l’obra o als professionals

Altres aspectes a considerar:

 • L’import de les subvencions es pot Incrementar en 1.000 € per habitatge i 10 € m2 de local, en edificis de tipologia residencial col·lectiva i habitatges unifamiliars declarats d’interès cultural
 • Les subvencions per diverses actuacions són compatibles
 • La quantia màxima de subvenció per habitatge no pot superar els 14.000 €
Ajuts municipals per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges en els barris de Cerdanyola, Rocafonda i el Palau/escorxador.

Ajuts municipals per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges en els barris de Cerdanyola, Rocafonda i el Palau/escorxador.

El Butlletí Oficial de la Província del 8/6/2018 ha publicat les bases i la convocatòria d’actuacions de foment a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial de Mataró, en els barris de Cerdanyola nord, Cerdanyola sud, Rocafonda i el Palau/escorxador.

L’Ajuntament de Mataró ofereix ajuts per a la rehabilitació, per a la millora de l’accessibilitat i per a la millora de l’eficiència energètica en edificis dels barris de Rocafonda /el Palau/Escorxador, i de Cerdanyola.

Els ajuts es concedeixen a cadascun/a dels propietaris/àries dels habitatges i locals que compleixin les condicions de la convocatòria.

Cobreixen entre el 25 i el 70% de l’aportació dels propietaris/àries (la derrama), fins a un màxim en funció del tipus d’obra. El percentatge d’ajuts es determina en funció dels ingressos dels sol·licitants.

Els ajuts són compatibles amb els que ofereix també l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (que són oberts a tota la ciutat) i amb el programa municipal de microcrèdits per a obres de rehabilitació.
Les obres han de realitzar-se entre 1 de gener de 2018 i 31 d’octubre de 2019.

Dotació pressupostària

La dotació màxima que l’Ajuntament hi destinarà és de 400.000 euros i es distribueix de la manera següent:

        Actuacions en els barris de Cerdanyola Nord i Cerdanyola Sud: 200.000 euros.

        Actuacions en els barris de Rocafonda i El Palau/Escorxador: 200.000 euros.

No es podran concedir ajuts per un import global superior al crèdit disponible per la convocatòria.

Qui ho pot demanar?

Els ajuts van adreçats a persones físiques propietàries d’un habitatge o d’un local en comunitats que realitzin obres de rehabilitació, instal·lació d’ascensors i millora de l’eficiència energètica en un edifici situat als barris de Rocafonda / el Palau / Escorxador, o de Cerdanyola.

Quins requisits han de complir els habitatges i locals?

Els habitatges han de ser utilitzats com a domicili habitual i permanent sigui de les persones propietàries o d’altres (habitatges llogats, cedits, ocupats d’una altra forma).

En el cas d’habitatges buits que es vulguin acollir als ajuts, caldrà que es posin a disposició de l’Ajuntament per a l’ampliació del parc d’habitatges destinats a polítiques socials.

En el cas dels locals que participin en les despeses de les actuacions que reben ajut, han d’estar situats en planta baixa i han de ser propietat de persones físiques o de persones jurídiques. Aquestes últimes no poden ser societats anònimes i els seus membres o socis han de realitzar en el local l’activitat que els és pròpia.

Quins requisits han de complir els edificis?

Els edificis han de ser plurifamiliars amb més de 20 anys d’antiguitat en el moment de sol·licitud de l’ajut, amb les excepcions establertes en la convocatòria.

El 70% de la superfície sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinat a ús residencial d’habitatge.

Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE) que ha de contenir l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) i el Certificat d’Eficiència Energètica (EEC), excepte en els supòsits establerts en la convocatòria.

Quins tipus d’obres poden rebre ajuts?

1. Obres per a la reparació deficiències en l’estructura, façanes, cobertes, terrats, mitgeres, patis i celoberts o instal·lacions comuns (aigua, gas, electricitat i contra incendis), quan l’informe de la inspecció tècnica qualifiqui les deficiències com a importants, greus o molt greus.

2. Obres per a assolir una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat de l’edifici, com per exemple la instal·lació d’ascensors, rampes o altres dispositius d’accessibilitat.

3. Obres de rehabilitació energètica que compleixin els requisits.

En quines dates es pot fer?

Les sol·licituds poden presentar-se fins al 30 de setembre de 2018.

Com i on es pot fer?

Preferentment, per via telemàtica adjuntant la documentació necessària, inclosos els formularis corresponents.
Presencialment, a l’Oficina Local d’Habitatge o al Servei d’Atenció Ciutadana.

Quins documents s’han de portar?

Per part de la comunitat de propietaris:

\ Imprès d’instància normalitzat.

\ Document d’identificació de la Comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal (CIF o equivalent).

\ Certificat de l’acta de reunió de la junta de propietaris, o document equivalent, on ha de constar els imports de la quota ordinària i/o extraordinària (derrama) mensual de cadascun dels propietaris.

\ Annex al certificat de l’acta de la reunió de la junta de propietaris, segons model normalitzat

\ Sol·licitud registrada del certificat d’aptitud de l’edifici.

\ Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), excepte quan les actuacions hagin estat instades per una ordre d’execució emesa per l’Ajuntament de Mataró.

\ Projecte tècnic bàsic i d’execució, o memòria tècnica subscrita pel tècnic competent que justifiqui l’adequació de l’actuació de rehabilitació al Codi Tècnic de l’Edificació per a totes aquelles obres en què la llicència municipal ho requereixi.

\ Planificació i estudi econòmic de les obres a executar.

\ Oferta del pressupost de l’empresa designada per fer les obres, degudament desglossat per cada concepte, amb estat d’amidaments i preus unitaris. En el cas que les obres superin 40.000 euros caldrà aportar dues ofertes més a l’acceptada.

\ Sol·licitud de la llicència municipal d’obres o número de referència d’aquesta.

Per part de cadascuna de les persones que consten en l’annex al certificat de l’acta de la reunió de la junta de propietaris:

\ Sol·licitud individualitzada, segons model normalitzat

\ Fotocòpia del document d’identificació.

Altra documentació en funció del tipus de sol·licitud:

¬ En el cas sol·licitar ajuts per a obres d’accessibilitat:

o Informe redactar pels tècnics de l’obra que justifiqui el compliment de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.

¬ En el cas d’obres de rehabilitació energètica consistent en la millora de l’aïllament tèrmic i/o la instal·lació d’energies renovables el projecte,

o El projecte o memòria ha d’indicar les actuacions que es realitzen per assolir les condicions tècniques establertes en les bases o en la corresponent convocatòria.

o Certificat d’Eficiència Energètica de l’ Edifici (CEEE) i Etiqueta Energètica diligenciada per l’ICAEN.
o Certificat d’eficiència energètica de la simulació de l’edifici resultant segons les actuacions projectades.

¬En el cas d’habitatges no ocupats pels propietaris:

o Acreditació que els habitatges estan destinats a residència habitual i permanent.

Quan temps triga la resposta?

El termini per a dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar de l’endemà de la data de finalització de la convocatòria, per les subjectes al règim de concurrència pública competitiva, i des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud, per les subjectes al règim de concurrència no competitiva.

Efectes del silenci administratiu

La manca de resolució dins d’aquest termini produirà, de forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud

Quantia dels ajuts

En termes generals, la quantia és del 25% del cost que assumeix cadascuna de les persones propietàries que demana l’ajut amb un màxim de 2.000 €.

Ara bé, per aquelles persones amb rendes més baixes, l’ajut s’incrementarà de la següent manera:

\ 50% del cost per a persones amb uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a 2,34 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) amb un màxim de 3.000 euros.

\ 70% per a beneficiaris amb uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a 0,95 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) amb un màxim de 4.000 euros.

\ Per a obres de reparació d’estructura, els imports màxims s’estableixen en 3.000 €, 6.000 € i 8.000 € respectivament.

Per eficiència administrativa, no es concediran ajuts inferiors als 150 €.

Com es calculen els ingressos?

S’entenen per ingressos de la unitat de convivència la suma dels ingressos percebuts per totes les persones que la integren. El càlcul es farà a partir de la declaració de la renda de les persones físiques, presentada per cada membre de la unitat, corresponent al període impositiu que, un cop vençut el termini de presentació de la declaració, sigui immediatament anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

Si un dels membres de la unitat no hagués presentat la declaració, perquè no hi està obligat, l’acreditació dels seus ingressos es farà amb el certificat d’imputacions que facilita l’Agència General Tributària.

Els ingressos màxims (anuals i mensuals) per cada franja en funció del nombre de membres s’estableixen a la taula corresponent.

Si en una unitat de convivència hi ha una o més persones amb alguna diversitat funcional acreditada, igual o superior al 33% declarada, s’apliquen els percentatges i topalls del grup anterior al que correspongui per ingressos.