Quan s’ha d’actualitzar la fiança legal?

La fiança es troba regulada a la vigent Llei d’Arrendaments Urbans de 24 de novembre de 1994 (en endavant LAU) que conté les disposicions comunes tant per als arrendaments de vivenda habitual com per als que són d’ús distint del d’habitatge (local, temporada). Concretament, l’article 36 de la LAU assenyala...

COM RESCINDIR UN CONTRACTE D’ARRENDAMENT

La Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) no obliga a signar quan finalitza el contracte d'arrendament un document de finalització del contracte, però és de vital importància per a l'arrendador i l'arrendatari, encara que a la pràctica per deixadesa o per desconeixement no es porti a terme. En aquest document es recullen...

TORNAR LA FIANÇA AL LLOGATER?

La devolució de la fiança al llogater és una de les qüestions que generen més problemes en matèria d’arrendaments. Quan s’ha acabat el contracte de lloguer, s’ha de procedir a la devolució de la fiança. El propietari o arrendador pot acudir a la Cambra i allà es farà el tràmit...

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POT TOMBAR LA NOVA REGULACIÓ DE L’IMPOST DE PLUSVÀLUA

Com ja vàrem avançar en el nostre butlletí Newscam de 10 de novembre 2021, la nova regulació de l'impost de plusvàlua podria continuar sent inconstitucional. És sabut que, l'impost de plusvàlua va quedar inaplicable el passat 26 d'octubre en declarar el Tribunal Constitucional (TC) nul i inconstitucional el seu mètode...

NOVA SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS I LLANÇAMENTS FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2022

Des de l'inicial Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que establia la suspensió temporal dels procediments de desnonament i els llançaments per a les llars sense alternativa “habitacional”, s'han anat succeint diversos decrets llei que havien ampliat la vigència d'aquestes mesures fins al 30 de setembre de 2022....

L’Ajuntament de Mataró vol obligar a destinar parcialment les noves promocions a habitatge social

El Ple de l'Ajuntament de Mataró celebrat el passat 2 de juny va aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències per a noves construccions i rehabilitacions  integrals en parcel·les de sòl urbà consolidat  amb un sostre d'habitatge plurifamiliar potencial superior a 600 m². Es pretén dur a terme una Modificació Puntual...