COM RESCINDIR UN CONTRACTE D’ARRENDAMENT

La Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) no obliga a signar quan finalitza el contracte d'arrendament un document de finalització del contracte, però és de vital importància per a l'arrendador i l'arrendatari, encara que a la pràctica per deixadesa o per desconeixement no es porti a terme. En aquest document es recullen...

TORNAR LA FIANÇA AL LLOGATER?

La devolució de la fiança al llogater és una de les qüestions que generen més problemes en matèria d’arrendaments. Quan s’ha acabat el contracte de lloguer, s’ha de procedir a la devolució de la fiança. El propietari o arrendador pot acudir a la Cambra i allà es farà el tràmit...

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POT TOMBAR LA NOVA REGULACIÓ DE L’IMPOST DE PLUSVÀLUA

Com ja vàrem avançar en el nostre butlletí Newscam de 10 de novembre 2021, la nova regulació de l'impost de plusvàlua podria continuar sent inconstitucional. És sabut que, l'impost de plusvàlua va quedar inaplicable el passat 26 d'octubre en declarar el Tribunal Constitucional (TC) nul i inconstitucional el seu mètode...

NOVA SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS I LLANÇAMENTS FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2022

Des de l'inicial Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que establia la suspensió temporal dels procediments de desnonament i els llançaments per a les llars sense alternativa “habitacional”, s'han anat succeint diversos decrets llei que havien ampliat la vigència d'aquestes mesures fins al 30 de setembre de 2022....

L’Ajuntament de Mataró vol obligar a destinar parcialment les noves promocions a habitatge social

El Ple de l'Ajuntament de Mataró celebrat el passat 2 de juny va aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències per a noves construccions i rehabilitacions  integrals en parcel·les de sòl urbà consolidat  amb un sostre d'habitatge plurifamiliar potencial superior a 600 m². Es pretén dur a terme una Modificació Puntual...

Quina Llei és aplicable després de la Sentència del TC que declara la nul·litat de la Llei de Contenció de rendes?

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar el passat 8 d'abril, la Sentència del Tribunal Constitucional (TC) declarant inconstitucionals els preceptes de la Llei 11/2020 de Catalunya, que limitaven els preus dels contractes d'arrendament d'habitatge, en considerar que s'envaeixen les competències de l'Estat en matèria de bases contractuals de...

Subvencions BO DE LLOGUER JOVE

A QUI VA DIRIGIT I QUINS REQUISITS EXIGEIX LA NORMA JURÍDICA A CATALUNYA? Aquest 2022 el Govern Central destina una partida a promoure l'emancipació juvenil que es gestionarà a través de les diferents Comunitats Autònomes. Aquesta setmana s'obre el termini per sol·licitar el Bo Lloguer Jove per a aquelles persones...

L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES: UN FENOMEN A L’ALÇA

L'ocupació il·legal d'habitatges s'ha convertit en una pràctica delictiva que creix descontroladament, en especial les associades a grups mafiosos, que converteixen un problema social en un acte delictiu. Hem de recordar que l'ocupació il·legal no sols afecta el dret de propietat privada sinó també altres drets o interessos col·lectius. Ens referim als perjudicis...