Arrenca la campanya de la Renda 2018

Arrenca la campanya de la Renda 2018

Com tots els anys per aquestes dates, Hisenda obre les seves portes perquè tots els contribuents aclareixin els seus comptes i presentin, si escau, les declaracions de Renda i Patrimoni.

Les declaracions s’han de presentar, per via electrònica a través d’internet, entre els dies 2 d’abril i 1 de juliol de 2019, tots dos inclusivament.

En cas que el contribuent vulgui que Hisenda l’ajudi a emplenar la renda en una oficina de l’Agència Tributària, haurà d’esperar fins al mes de maig. La primera data per a concertar una cita prèvia és el 9 de maig. No obstant això, des del principi de la campanya de la renda està disponible el servei “Le llamamos”, mitjançant el qual el contribuent sol·licita un dia i hora perquè l’Agència Tributària es posi en contacte amb ell telefònicament i l’ajudi a confeccionar i presentar la declaració. Aquests serveis, en tot cas, estan condicionats a determinats tipus de declaració i nivells d’ingressos.

Aquesta serà la primera campanya totalment lliure de paper. L’opció d’emplenar la declaració a casa i presentar-la impresa en un banc o gestoria ja no és vàlida, i la presentació per Internet és l’única via per a complir amb el fisc.

La campanya de l’any passat va batre rècords amb 19,98 milions de declaracions de les quals 13,5 milions van sortir a retornar, la qual cosa va portar a Hisenda a abonar 9.327 milions d’euros als contribuents, mentre que altres 5,52 milions van haver d’abonar 10.380 milions a l’Agència Tributària. Està per veure si les xifres d’aquest exercici superen les de l’anterior ja que, si bé l’ocupació va créixer en 2018, en la campanya que arrenca s’eleva el llindar de rendes exempt de pagar IRPF de 12.000 a 14.000 euros anuals.


Dates que no ha d’oblidar:

02-04-2019 Inici de la presentació de declaracions de Renda i Patrimoni 2018

26-06-2019 Data límit de domiciliació bancària de declaracions a ingressar

01-07-2019 Últim dia per a presentar les seves declaracions de Renda 2018 i Patrimoni 2018

05-11-2019 Últim dia per a realitzar l’ingrés del segon termini de Renda

Des de la Cambra els oferim la possibilitat de confeccionar les seves declaracions de Renda i Patrimoni, així com assessorar-los en tots aquells aspectes que no tinguin clars.

Augment considerable dels coeficients correctors de valoració dels immobles per al 2019

Augment considerable dels coeficients correctors de valoració dels immobles per al 2019

Recentment s’ha publicat en la pàgina web de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) la Instrucció per a la comprovació dels valors dels béns immobles en operacions subjectes als Impostos sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i actes jurídics documentats (AJD) i sobre successions i donacions (ISD). Recordem que aquests coeficients que publica l’ATC, han de multiplicar-se pel valor cadastral de l’immoble, a fi d’obtenir el que l’ATC considera el valor mínim de mercat.

El més important de la fixació d’aquest valor és el fet que si es fixa un valor inferior a aquest, la liquidació fiscal presentada és considerada per part de l’ATC com de comprovació prioritària pel que arribarà requeriment de l’impost per un import superior al declarat sobre la base d’una taxació realitzada per l’Agència, que s’adjuntarà al requeriment.

Recomanem per tant, que s’acudeixi sempre a aquests valors fixant la transmissió del bé immoble almenys pel valor mínim de mercat (valor cadastral per coeficient), ja que encara que l’Administració pot comprovar igual el valor de la transmissió si realment està per sota de mercat, la comprovació ja no serà prioritària i tindrem poques possibilitats de rebre requeriment de l’ATC.

A diferència de l’any 2018, en què únicament va ser modificat el coeficient de la ciutat de Barcelona de 2,20 a 2, mantenint-se el mateix coeficient per a la resta de municipis, en l’exercici 2019 s’han tornat a fixar coeficients per a tots els municipis, establint-se diferents coeficients fins i tot a les ciutats amb major població (Barcelona, Girona, Sabadell, Mataró, entre altres) a raó dels diferents codis postals existents. Per tant, les ciutats deixen de tenir un coeficient multiplicador fix.

El coeficient multiplicador aplicable als valors cadastrals dels immobles urbans de Mataró, que estava fixat el 2018 en el 1,20, ha sofert aquest 2019 un fort increment i oscil·la ara entre el 1,36 i el 1,59 segons el codi postal, el que comportarà un augment de la pressió fiscal aquest any que variarà del 13,3% fins al 32,5%, depenent del districte de la ciutat on es trobi la finca objecte de la transmissió. En definitiva, els nous coeficients implicaran un increment important de les quotes a pagar per ITP, AJD i ISD. La classificació de coeficients multiplicadors per districte postal es pot consultar aquí

Una altra de les novetats és que dins de la normativa, a part del coeficient multiplicador propi dels aparcaments, apareix un coeficient multiplicador exclusiu per als immobles amb un ús comercial, com poden ser els locals. En aquest cas el coeficient és únic del municipi i no es diferencia per codis postals. La relació de coeficients multiplicadors per als immobles amb ús comercial es pot trobar a l’Annex I taula A de la Instrucció.

IVA suportat per les comunitats de propietaris

IVA suportat per les comunitats de propietaris

La Subdirecció General d’Impostos sobre el Consum ha emès una consulta sobre l’IVA suportat per les comunitats de propietaris i la seva possible deducció per part dels comuners.

Aquesta consulta, un cop analitzada la legislació i tenint en compte la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 2005, manté el criteri establert des del 2006, que estableix que:

Els membres d’una comunitat de propietaris, que per si mateixa no té la condició d’empresari o professional, que sí tinguin aquesta condició podran deduir les quotes suportades per les adquisicions de béns i serveis efectuades a través de l’esmentada comunitat, per la qual cosa hauran d’estar en possessió d’un duplicat de la factura expedida al seu nom, tot i que no hi constin els percentatges de base imposable i quota tributària que els corresponguin en funció de la seva participació en la comunitat. Aquests percentatges es podran acreditar mitjançant altres tipus de documents (escriptura de divisió horitzontal i obra nova, estatuts de la comunitat, etc.).

No obstant això, la consulta afegeix un punt molt significatiu, que simplifica els requisits i facilita la deducció per part del comuner:

Addicionalment i a aquests efectes, serà vàlid igualment que els comuners estiguin en possessió d’una còpia de la factura original emesa a nom de la comunitat i que aquesta còpia sigui certificada o diligenciada per l’administrador de l’esmentada comunitat de propietaris.

Per tant, es facilita la possibilitat de deducció per part dels comuners que siguin empresaris i es faculta els administradors de finques per certificar o diligenciar les factures de la comunitat a aquest efecte.