IMPORTANTS MODIFICACIONS FISCALS EN L’HABITATGE DE CARA A L’ANY 2022

IMPORTANTS MODIFICACIONS FISCALS EN L’HABITATGE DE CARA A L’ANY 2022

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. Aquesta normativa és fruit d’una transposició de la Directiva 2016/1164 per la que s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal.

Entre les principals mesures que es contenen en aquesta norma, es troba la limitació dels pagaments en efectiu o la qüestió dels valors de referència a considerar per a determinats impostos.

Entre les mesures de lluita contra el frau, es fixa la limitació del pagament en efectiu per a determinades operacions econòmiques, que passa de 2.500 a 1.000 €, en el supòsit d’operacions en què intervingui un empresari o professional.

NOUS VALORS DE REFERÈNCIA PER A L’ITPAJD I L’ISD

El valor de referència del cadastre es converteix, a partir de l’1 de gener de 2022 en la base imposable de l’Impost de Transmissions Patrionials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD) i l’Impost de Successions i Donacions (ISD).

El primer que s’ha de dir és que el valor de referència del cadastre és diferent que el valor cadastral, i per això, aquesta normativa no afecta de cap manera als impostos que utilitzen el valor cadastral. Per tant, s’exclouen l’IRPF, l’IBI i l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Dit això i pel que a l’ITPAJD i a l’ISD, la base imposable d’aquests dos impostos ja no serà el valor real dels immobles sinó que el seu valor serà determinat per un valor de referència que establirà anualment la Direcció General del Cadastre. Aquest valor serà calculat a partir dels preus de transaccions d’immobles, segons informació facilitada per notaris i registradors i entrarà en vigor el gener de 2022, per la qual cosa afectarà a totes les operacions que es firmin a partir d’aquesta data, no abans.

Cada any, abans del 30 d’octubre, el Cadastre publicarà els elements precisos per a la determinació del valor de referència de cada immoble en la forma que es determinarà reglamentàriament, i en els vint primers dies de desembre, es publicarà en el BOE anunci informatiu per a general coneixement dels valors de referència de cada immoble que, ja que no tenen la condició de dades de caràcter personal, podran ser consultats de forma permanent a través de la Seu Electrònica del Cadastre. Observi’s la curiositat que les dades recollides abans d’octubre serviran per valorar els immobles durant tot l’exercici següent.

Així, el contribuent haurà de tributar per aquest valor de referència quan compri, hereti o rebi un habitatge en donació.

COM IMPUGNAR EL NOU VALOR DE REFERÈNCIA DEL CADASTRE

La implantació d’aquest valor de referència fa témer que es prioritzarà el concepte de valor administratiu sobre el valor lliurament acordat entre les parts i que, en definitiva, l’esperit d’aquesta mesura és recaptatòria, ja que s’incrementaran les bases imposables i per tant, els impostos. D’altra banda, automatitzarà la comprovació de valors de l’Administració, i això fa que existeixin dubtes sobre la seva legalitat, ja que es poden infringir els requisits d’individualització i fonamentació que exigeix la jurisprudència del Tribunal Suprem per a les comprovacions de valor.

Poden existir dues vies per impugnar el valor de referència:

 1. Fer l’autoliquidació pel valor de referència i posteriorment demanar la rectificació de l’autoliquidació impugnant el valor de referència.
 2. Fer l’autoliquidació pel valor que el contribuent consideri adequat i posteriorment recórrer la comprovació de valors que pot arribar de l’Administració Autonòmica.

LA NOVA NORMATIVA TAMBÉ AFECTA A L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Aquesta nova valoració dels immobles també serà aplicable a l’Impost sobre el Patrimoni, amb l’agreujant que aquells contribuents que tinguin un valor d’adquisició o cadastral baix quedaran perjudicats, ja que es veuran obligats a tributar per aquest nou valor de referència i això augmentarà la tributació a l’Impost sobre el Patrimoni.

Departament jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme

Campanya Renda 2019

Campanya Renda 2019

Tot i la complicada situació actual que estem vivint amb la pandèmia de la COVID-19, la campanya de Renda i Patrimoni corresponent a l’exercici 2019 s’ha iniciat el dia 1 d’abril i finalitzarà el 30 de juny, essent el mateix període que en anys anteriors.

Cal recordar però, que aquelles declaracions que s’hagin de presentar mitjançant domiciliació bancària, s’han de presentar uns dies abans, el termini finalitza el dia 25 de juny.

Com cada any, hi ha novetats respecte l’any 2018, que si bé no són significatives, impliquen que haurem d’aportar algunes dades més a la declaració.

Per exemple en el cas que tinguem rendiments de capital immobiliari, és a dir, ingressos per lloguers, s’haurà d’indicar com a novetat:

 • Data del contracte del lloguer
 • Data d’adquisició de l’immoble destinat al lloguer
 • Indicar si s’ha adquirit a través de compra-venda, d’acceptació d’herència, donació, etc
 • Indicar el preu d’adquisició (preu de compra o valoració que consta a l’escriptura en cas d’herència i donació)

També com a novetat, s’ha de ratificar el domicili fiscal del contribuent, a través del web de l’Agència Tributària, essent requisit indispensable per poder accedir a les dades fiscals. Per tant, és imprescindible que s’informi, a l’hora de sol·licitar els nostres serveis, si el domicili és el mateix del 2018 o bé s’ha modificat.

Cal tenir en compte que, quan descarreguem les dades fiscals que ens facilita l’Agència Tributària, nosaltres som els responsables d’aquelles dades. Si falta alguna cosa, si hi ha algun error o si bé hi ha alguna dada que no correspon, hisenda no se’n fa responsable. En aquest cas, si nosaltres confirmem les dades i posteriorment l’Agència Tributària detecta algun error, les conseqüències seran sempre pel declarant. Per tant és important, sempre:

 • Comprovar que les dades són correctes
 • Comprovar que tots els rendiments estan incorporats
 • Comprovar que s’apliquin totes les desgravacions estatals i autonòmiques a les quals tenim dret
 • Aplicar la deducció per adquisició d’habitatge habitual només en el cas que correspongui (adquisició anterior al 01/01/2013 i que s’hagi aplicat anteriorment)
 • Comprovar que s’apliquen totes les deduccions que corresponen
 • Aplicar els donatius efectuats
 • Aplicar, si s’escau, els saldos negatius d’exercicis anteriors pendents de compensar

Cal també tenir en compte que tota la documentació s’ha de conservar durant els quatre anys següents a la presentació de la declaració, ja que pot ser objecte de revisió i comprovació.

Des del Departament Fiscal de la Cambra, els oferim el servei de confecció de la declaració de renda i també de patrimoni, aplicant i garantint la correcta aplicació de la normativa.

Aquest any, els oferim poder realitzar tots els tràmits a través de correu electrònic i contacte telefònic. Per sol·licitar el servei, només cal que enviïn un correu a marta.ramirez@cambrapropietat.cat i ens posarem en contacte amb vostès.