Les Cambres catalanes demanen actuacions directes i immediates en determinats supòsits d’ocupació il·legal

Les Cambres catalanes demanen actuacions directes i immediates en determinats supòsits d’ocupació il·legal

El Consell General de Cambres de la Propietat s’ha adreçat a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demanant que, com ja va fer la Fiscalia de les Illes Balears, emeti una instrucció aclarint com han d’actuar les forces d’ordre públic davant de les ocupacions il·legals d’habitatges.

Recentment, la Fiscalia de Balears ha elaborat una instrucció en què diferencia diversos tipus d’ocupació pels quals defineix diferents formes d’actuació:

– Ocupació il·legal d’habitatges ocupats pel seu titular. La instrucció determina que quan un Cos Policial rep una denúncia per aquests fets, ha de procedir directament i de forma immediata al desallotjament dels tercers ocupants i a la seva detenció, per tractar-se d’un delicte que s’està cometent i que s’ha d’evitar que es prolongui en el temps i produeixi efectes majors.

– Ocupació il·legal de segones residències.Quan es tracta d’una segona residència que és ocupada pel seu titular en determinades èpoques de l’any, també ha de ser considerada com a habitatge (domicili) i, per tant, ha de comptar amb la mateixa protecció legal que l’habitatge habitual. En aquest supòsit és aplicable per tant allò establert en l’apartat anterior, és a dir, el desallotjament immediat dels tercers ocupants i la seva detenció.

– Ocupació il·legal del domicili d’una persona jurídica i d’un establiment obert al públic. Es considera un delicte menor, però tot i així la Fiscalia considera que procedeix el desallotjament immediat, però no procedirà la detenció.

– No procedirà el mateix protocol quan es tracti d’una ocupació il·legal d’immobles desocupats o abandonats pel seu titular. En els casos d’ocupació pacífica, el titular afectat podrá exercitar, si ho considera oportú, les corresponents accions civils per a la recuperació de la possessió que preveu la Llei 5/2018, d’11 de juny.

En l’escrit dirigit a la Fiscalia, el Consell de Cambres demana la implementació a Catalunya d’un protocol similiar a l’aplicable a les Illes Balears per donar efectivitat al dret a la propietat privada i al precepte constitucional referent a la inviolabilitat del domicili.

La normativa actual basada en la Llei 5/2018, d’11 de juny, ha suposat un pas endavant per lluitar contra l’ocupació il·legal de pisos, però deixa fora del seu àmbit d’aplicació les persones jurídiques, i, a més, els propietaris han de sol·licitar i pagar l’assistència de professionals del dret per demanar la tutela judicial davant dels tribunals, patir les disfuncions de l’administració de justicia i també que els ocupants solen presentar al Jutjat qualsevol tipus de títol o contracte fals, fets aquests que emdarrereixen el procediment.

En definitiva, per eliminar aquests inconvenients cal que els cosos de seguretat puguin actuar directament i de forma immediata sense necessitat de demanar mesures judicials quan l’ocupació il·legal d’un immoble tingui les característiques de delicte, desallotjant els ocupants il·legals i procedint a la seva detenció. Sols quan existeixin dubtes sobre la naturalesa delictiva de la conducta realitzada s’haurien de sol·licitar prèviament les corresponents mesures judicials.

Les solucions legislatives a altres paisos europeus van per aquest camí. Les actuacions que s’estan portant a terme a països de la Unió Europea, com ara França, Holanda o Alemanya, entre d’altres, están donant una resposta policial i immediata d’expulsió als ocupants sense necessitat d’ordre judicial.

La Policia Local actua en 450 casos d’ocupacions de pisos en un any i mig

La Policia Local actua en 450 casos d’ocupacions de pisos en un any i mig

La Unitat de Convivència i Civisme de la Policia Local de Mataró ha actuat des de la seva creació, el juny de 2017, en 450 casos d’ocupacions il·legals d’habitatges a la ciutat, recolzant els veïns i les comunitats afectades.

Les dades referents als expedients tramitats es van donar a conèixer a la reunió del passat 1 de març dels membres de la Comissió municipal per a la gestió del risc de la seguretat i la convivència derivada de l’ocupació d’habitatges, que s’ha reunit per valorar l’estat actual d’aquesta problemàtica a la ciutat.

   La Comissió especial d’ocupacions, reunida el passat 1 de març

Els casos coneguts per la Unitat de Convivència i Civisme estan repartits per tota la ciutat, si bé s’ha registrat un major nombre d’expedients d’ocupacions als àmbits de Cerdanyola, Rocafonda i Centre-Eixample. En relació amb els casos coneguts, la Policia Local ha identificat 453 persones i ha tingut coneixement de 120 denúncies penals interposades pels titulars dels habitatges respecte a les ocupacions de la seva propietat. Del total de 450 ocupacions, en 52 casos s’ha produït defraudació del servei d’aigua, en 5 casos de gas i en 198 casos d’electricitat.

Des de la posada en marxa d’aquesta unitat policial, i gràcies a la col·laboració ciutadana, s’han evitat 67 ocupacions, ja que la intervenció policial s’ha pogut fer en el moment que s’intentava accedir a l’habitatge, que han quedat registrades com a temptatives d’usurpació.

La Unitat de Convivència i Civisme es va crear amb l’objectiu de lluitar contra les ocupacions indiscriminades d’habitatges que provoquen problemes de convivència i, de retruc, contribueixen a minvar el parc potencial d’habitatges per al lloguer social i assequible. Està formada per vuit agents (quatre en torn de matí i quatre en torn de tarda) i un caporal. En la majoria d’actuacions es procedeix a la identificació dels ocupants i l’assessorament a veïns i propietaris

Comissió municipal

L’Ajuntament va crear a finals de 2016 la Comissió municipal per a la gestió del risc per a la seguretat i la convivència derivada de l’ocupació d’habitatges, de la que forma part la Cambra de la Propietat, i que va ser convocada el passat 1 de març per fer balanç de les accions desenvolupades en els darrers mesos.

A banda de les dades d’expedients tramitats per la Policia Local, el degà del Col·legi d’Advocats de Mataró, Julio Naveira, va explicar als membres de la comissió com està influint a nivell judicial l’entrada en vigor de la Llei 5/2018, d’11 de juny, que ha agilitzat el procés de recuperació dels habitatges per part dels propietaris d’immobles ocupats amb l’anomenat “desnonament exprés”.