CAP A UNS EDIFICIS MÉS EFICIENTS I SOSTENIBLES

CAP A UNS EDIFICIS MÉS EFICIENTS I SOSTENIBLES

El passat 23 de desembre es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 28/2021, de 21 de desembre, mitjançant el qual s’incorporen modificacions en el Llibre V del Codi Civil de Catalunya per regular les instal·lacions per a la millora de l’eficiència energètica o hídrica, i dels sistemes d’energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.

Aquestes modificacions són una conseqüència del Pla del Govern de la Generalitat per a la reactivació econòmica i protecció social a conseqüència de la crisi de la COVID-19,  i tenen com a objectiu facilitar a les comunitats de propietaris l’accés als fons europeus “Next Generation”, els quals contenen una important partida destinada a la rehabilitació d’habitatges, millora de la seva eficiència energètica, i l’establiment d’energies renovables, amb la finalitat de fer els edificis més sostenibles i eficients.

Els nostres professionals l’assessoraran i el guiaran en tot aquest procés. Consulti’ns.

Amb la finalitat de dotar als edificis de solucions tècniques que permetin un consum energètic més sostenible, i per tal de facilitar l’accés de les comunitats de propietaris als esmentats fons per finançar aquestes actuacions, s’han modificat els articles que regulen els acords i majories necessàries per a executar les esmentades obres. Concretament, i en resum, la reforma abasta a 5 qüestions:

 

 • Règim general d’adopció d’acords

Es requereix la majoria simple de propietaris que alhora representin la majoria de quotes de participació per adoptar els següents acords:

   • Obres i instal·lacions que tenen per objecte la millora de l’eficiència energètica o hídrica de l’edifici, així com la instal·lació de sistemes d’energies renovables en els elements comuns de l’immoble en benefici de la comunitat.
   • Obres i instal·lacions fetes en els elements comuns de l’immoble en benefici particular d’un o més propietaris.
   • Compartir amb altres comunitats de propietaris la generació d’energies renovables.
   • Subscripció de contractes de finançament per part de la comunitat per a fer front a les despeses derivades de l’execució de les obres o les instal·lacions esmentades en els apartats anteriors.

 

 • Adopció d’acords per unanimitat i per majories qualificades

Es preveu que l’acord per a formalitzar contractes de finançament amb un termini d’amortització superior als quinze anys requereix la majoria qualificada de les quatre cinquenes parts dels propietaris que alhora representin les quatre cinquenes parts de les quotes de participació.

 

 • Vinculació dels acords

Quan els acords tenen per objecte les obres d’instal·lació d’infraestructures o equips comuns per millorar l’eficiència energètica dels edificis o per instal·lar sistemes d’energies renovables d’ús comú en els elements comuns, aquests acords obliguen tots els propietaris de la comunitat, però s’estableix un topall protector per a les persones dissidents, quan la repercussió de la despesa derivada de les dites obres o instal·lacions excedeixi les tres quartes parts del pressupost anual vigent de la comunitat, per raó de les despeses comunes ordinàries, un cop descomptades les subvencions o ajuts públics que els puguin correspondre per aquest concepte.

 

 • Elements comuns d’ús exclusiu

Es regula la possibilitat que tenen els propietaris que disposen de l’ús exclusiu d’elements comuns per a instal·lar infraestructures o equips d’utilitat particular amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica o de sistemes d’energies renovables en els dits elements comuns d’ús exclusiu, sense que sigui necessari un acord previ per part de la Junta de propietaris. Només es requereix que els propietaris interessats a promoure aquestes instal·lacions o sistemes en benefici particular, presentin el projecte tècnic a la presidència o administració, en un termini de trenta dies abans de l’inici de les obres.

 

 • Conservació i manteniment dels elements comuns

S’identifica els deures de conservació i manteniment de les instal·lacions existents en els elements comuns de l’edifici per part dels propietaris, així com la contribució d’aquests a les despeses que se’n derivin. Així mateix, s’especifica que, quan les infraestructures per a la millora de l’eficiència energètica o hídrica i els sistemes d’energies renovables han estat instal·lades en elements comuns o en elements comuns d’ús exclusiu i se n’obté un benefici particular, les despeses de conservació i de manteniment són a càrrec dels propietaris que se’n beneficien

 

Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme creiem que aquesta reforma legislativa, juntament amb l’existència dels fons “Next Generation” són una bona oportunitat que tenen les Comunitats de Propietaris per executar les actuacions que siguin necessàries amb la finalitat de reduir el consum d’energia, i millorar l’habitabilitat de les llars mitjançant la rehabilitació energètica dels edificis, fent-los més eficients i la vegada més sostenibles.

Els nostres professionals l’assessoraran i el guiaran en tot aquest procés. Consulti’ns.

Departament d’Administració de Finques