LAVANGUARDIA_G_3565653623-koAI-U401042165159uG-992x558@LaVanguardia-Web-1

Augment considerable dels coeficients correctors de valoració dels immobles per al 2020

Recentment s’ha publicat en la pàgina web de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) la Instrucció per a la comprovació dels valors dels béns immobles en operacions subjectes als Impostos sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i actes jurídics documentats (AJD) i sobre successions i donacions (ISD). Recordem que aquests coeficients que publica l’ATC, han de multiplicar-se pel valor cadastral de l’immoble, a fi d’obtenir el que l’ATC considera el valor mínim de mercat.

El més important de la fixació d’aquest valor és el fet que si es fixa un valor inferior a aquest, la liquidació fiscal presentada és considerada per part de l’ATC com de comprovació prioritària pel que arribarà requeriment de l’impost per un import superior al declarat sobre la base d’una taxació realitzada per l’Agència, que s’adjuntarà al requeriment.

Recomanem per tant, que s’acudeixi sempre a aquests valors fixant la transmissió del bé immoble almenys pel valor mínim de mercat (valor cadastral per coeficient), ja que encara que l’Administració pot comprovar igual el valor de la transmissió si realment està per sota de mercat, la comprovació ja no serà prioritària i tindrem poques possibilitats de rebre requeriment de l’ATC.

En l’anterior exercici 2019 es van començar a fixar diferents coeficients a les ciutats amb major població (Barcelona, Girona, Sabadell, Mataró, entre altres) a raó dels diferents codis postals existents. Per tant, les ciutats van deixar de tenir un coeficient multiplicador fix.

El coeficient multiplicador aplicable als valors cadastrals dels immobles urbans de Mataró, que estava fixat el 2018 en el 1,20, va sofrir l’any 2019 un fort increment, que va oscilar entre el 1,36 i el 1,59 segons el codi postal, el que va comportar un augment de la presió fiscal l’any passat que va variar del 13,3% fins al 32,5%, depenent del districte de la ciutat on es troba la finca objecte de la transmissió.

Doncs bé, aquest exercici del 2020, els coeficients publicats es mouen entre el 1,58 i el 1,70 segons el districte de la ciutat, havent-se tornat a produir un considerable increment respecte al 2019 que va del 7% fins al 23,5% segons el districte de la ciutat que considerem. La classificació de coeficients multiplicadors per districte postal es pot consultar aquí.

Al igual que l’exercici de 2019, en l’actual, a part del coeficient multiplicador propi dels aparcaments, apareix un coeficient multiplicador exclusiu per als immobles amb un ús comercial, com poden ser els locals. En aquest cas el coeficient és únic del municipi i no es diferencia per codis postals. La relació de coeficients multiplicadors per als immobles amb ús comercial es pot trobar a l’Annex I taula A de la Instrucció.