ASPECTES FONAMENTALS DE LA NOVA LLEI ESTATAL PER AL DRET A L'HABITATGE (II)

ASPECTES FONAMENTALS DE LA NOVA LLEI ESTATAL PER AL DRET A L’HABITATGE (i II)

Seguim en aquest butlletí exposant les mesures que resultarien d’aplicació a partir de l’entrada en vigor de la Llei per al Dret a l’Habitatge, que actualment es tramita a les Corts i que està sent objecte d’un debat dur al Govern de coalició, i entre l’Executiu i Esquerra Republicana de Catalunya, especialment per dues qüestions: la limitació dels preus del lloguer i l’alternativa d’habitatge en cas de desnonament.

A l’espera de com acabin aquestes negociacions, el projecte de llei que va sortir del Consell de Ministres recull les següents mesures, a més de les que vàrem exposar en l’anterior butlletí.

 

DEFINICIÓ DE GRANS TENIDORS

S’introdueix una definició de caràcter general del concepte de “gran tenidor” com la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda  de més de 1.500 m², també d’ús residencial, exclosos en ambdós casos  garatges i trasters. Sobre aquesta definició, en “zones tensionades” podran establir-se criteris addicionals degudament motivats.

 

RECÀRRECS A L’IBI PER ALS HABITATGES DESOCUPATS

Es contempla gravar l’habitatge buit de forma continuada, per un termini superior a 2 anys, llevat de causa justificada, amb un recàrrec a l’Impost de Béns Immobles que pot arribar al 150%.

Tot i que està previst que l’entrada en vigor de la futura Llei sigui l’endemà a la seva publicació en el BOE, els recàrrecs no podran aplicar-se fins que l’Ajuntament hagi formalitzat la corresponent declaració de desocupació dels immobles afectats, prèvia audiència del contribuent.

 

INCENTIUS FISCALS EN ELS ARRENDAMENTS D’HABITATGES

S’estableix una millora de la regulació de l’IRPF per estimular el lloguer d’habitatge habitual a preus assequibles, a través de la modulació de la reducció del rendiment net del lloguer d’habitatge habitual. Per això, s’estableix en els nous contractes d’arrendament un percentatge de reducció del 50%, que podrà incrementar-se en funció dels següents criteris:

a) Deducció del 90%, quan es firmi un nou contracte en una zona de mercat residencial tensionat amb una rebaixa d’almenys un 5% en relació amb l’última renda del contracte anterior del mateix habitatge.

b) Deducció del 70% en lloguer d’habitatges en àrees tensionades a joves d’entre 18 i 35 anys, en contracte realitzat per primera vegada pel contribuent.

c) Deducció del 70% en habitatge llogat a l’Administració Pública o entitats de tercer sector, o acollida a algun programa públic d’habitatge que limiti la renda del lloguer.

d) Deducció del 60%, en habitatges objecte d’una actuació de rehabilitació, en els dos anys anteriors a la data de signatura del contracte d’arrendament.

 

DESNONAMENTS EN SITUACIONS DE VULNERABILITAT

La norma pretén agilitzar la comunicació entre els jutges i els serveis socials a través d’un requeriment per tal que aquests últims  avaluïn la situació i, si és el cas, donin una resposta habitacional ràpida a les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica o social, evitant situacions de desemparament  a conseqüència del desallotjament.

Mentre aquestes solucions es produeixen, s’amplia el període de suspensió dels llançaments d’1 a 2 mesos quan el titular propietari de l’habitatge sigui una persona física, i de 3 a 4 mesos quan sigui una persona jurídica.

 

Departament Jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme