Si bé no és obligatori tenir una assegurança per a la comunitat, sí que és molt recomanable contractar-la.

Tenir només l’assegurança de la llar no és suficient, per moltes raons:

-Perquè en una comunitat no es controla si tots els veïns propietaris tenen contractada una assegurança.

-Si un habitatge està llogat, no tots els propietaris ni els intermediaris exigeixen que aquest inquilí tingui una assegurança adequada.

-Moltes pòlisses no cobreixen les parts comunes en cas de sinistre. El mateix passa amb la responsabilitat civil, pot cobrir la d’aigua i no cobrir la de danys.

La conveniència de disposar d’una assegurança per a la comunitat es pot veure en un exemple com ara el trencament d’un desguàs comunitari per valor de 2.000 €, a l’hora de repartir els danys entre les parts alíquotes. En un edifici de 50 veïns s’han de fer 50 fraccions de factura de 40 €, reclamar a cada propietari per tal que l’assegurança pròpia de cadascú ho aboni i, en cas de no tenir cobertura o assegurança, que cadascú aboni el que li correspon. Aquests supòsits se solen acabar pagant amb el fons de reserva de la comunitat. L’assumpte s’hagués solucionat correctament amb una assegurança de comunitat: ningú no s’hagués preocupat de res i l’assegurança s’hagués fet càrrec del problema.

Motius per a contractar una assegurança de comunitat

1.- El principal motiu és per la responsabilitat civil de la comunitat: Com a comunitat es poden produir danys a tercers, i independentment que tingui una assegurança de la llar o no, en la majoria dels casos ens trobarem desemparats enfront d’aquest possible risc, per això és molt recomanable tenir una assegurança de la comunitat. Imaginem que es produeix un curtcircuit de la instal•lació elèctrica comunitària, i a conseqüència del mateix provoca un incendi que produeix danys al nostre mateix edifici i a l’edifici confrontant. El responsable que ha de cobrir tots els danys a la comunitat veïna és la comunitat causant, és a dir, entre tots els integrants de la nostra comunitat en proporció al coeficient de participació si els estatuts no indiquen el contrari, hauran d’assumir els danys provocats a la comunitat confrontant. Una vegada reparada la comunitat confrontant, haurem d’assumir la resta de danys a tercers, com poden ser els causats a altres copropietaris del mateix edifici, i finalment reparar els danys de la mateixa comunitat. Imaginem ara l’import total al qual podria pujar la derrama per a cobrir tots els danys, estem disposats a córrer aquest risc? disposats a arriscar el nostre benestar i el nostre patrimoni?.

2.- Per la cobertura d’incendi: Les assegurances de comunitat cobreixen tota l’estructura de l’edifici, incloent les parets del nostre habitatge, per la qual cosa en el cas d’un incendi, tenim cobert el nostre habitatge quan es refereix al continent. Imaginem el mateix exemple que en el punt anterior. Com hem indicat, una vegada paguem els danys ocasionats a tots els tercers, faltaria reparar els danys de la nostra comunitat, una cosa molt important, ja que si l’estructura de l’edifici quedés afectada, podria declarar-se l’edifici inhabitable. És important disposar d’una assegurança de la llar perquè em cobreixi els danys del meu habitatge, però si no existeix l’assegurança comunitària que repari l’edificació que la sustenta, no podré tornar a habitar-la fins que tots els veïns paguin la derrama suficient per a reparar la comunitat.

3.- Per les avaries i danys per aigua: És una de les cobertures amb major sinistralitat dins de les assegurances de comunitat, això vol dir, que és un tipus de sinistre que sol ocórrer habitualment. Imaginem que a la meva casa sóc previsor i disposo d’una gran assegurança de la llar, però pateixo uns danys per aigua en el meu menjador causats per una canonada comunitària. La meva assegurança em diu “que no hi ha cap problema, que em cobriran tots els danys ocasionats, per que és una gran assegurança”, el problema, és que em cobriran quan estigui reparada l’avaria. Si no hi ha assegurança comunitària, s’hauria de parlar amb el president i resta de veïns perquè entre tots assumeixin buscar l’avaria i reparar-la (amb la corresponent pèrdua de temps a arribar a acords i assumir les despeses, i mentre em van creixent les humitats), si és una comunitat solvent es pot arribar ràpid a un acord de qui, com i quan dur a terme la reparació, però si en aquest moment no és així? per molt previsor que sigui a la meva casa i tingui una bona assegurança de la llar, això no impedirà que pugui patir les conseqüències d’un sinistre produït per la comunitat i em trobi totalment desemparat a mercè dels meus veïns.

Se solapen les cobertures d’una assegurança de comunitat amb les de l’assegurança privada de la llar?

Si l’assegurança de la llar és completa i correcta, s’ha de demanar un descompte quan les cobertures són coincidents.

I els garatges?

Els garatges que tenen el mateix CIF que la comunitat estan coberts per l’assegurança si s’hi inclouen els metres corresponents.

Els garatges que tenen un CIF diferent del de la comunitat haurien de tenir una assegurança almenys de responsabilitat civil, ja que, si s’hi produeix un incendi i afecta l’edifici, hi ha una probabilitat molt alta que no estiguin coberts els danys produïts.