Compte enrere per al compliment de la normativa europea de protecció de dades a les comunitats de propietaris

Compte enrere per al compliment de la normativa europea de protecció de dades a les comunitats de propietaris

En tota comunitat de propietaris es tracten dades personals dels mateixos, tant de contacte com econòmics (dades bancàries, morositat …), i també, en algunes d’elles, hi ha sistemes de videovigilància i/o empleats.

Les comunitats de propietaris han de complir a partir del 25 de maig de 2018 el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) aplicable a tots els països de la Unió Europea,  que suposa una gestió diferent de la que es realitza en l’actualitat.

A partir de maig de 2018 s’introduiran canvis substancials en la normativa espanyola. Les comunitats s’han d’assegurar que compleixen amb la nova normativa en tots els punts, perquè de no fer-ho, podrien enfrontar-se a importants sancions.

APLICACIÓ: Ja està en vigor, però el pròxim 25 de maig serà d’aplicació obligatòria.

A QUI AFECTA: Igual que l’actual LOPD, a totes les organitzacions que tractin dades personals com són les comunitats de propietaris. A més, és comú a tots els Estats de la Unió Europea.

QUÈ PASSARÀ AMB L’ACTUAL LOPD: Queda substituïda pel nou Reglament Europeu.

COM AFECTA A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS: El nou Reglament es basa en els principis de transparència i proactivitat i suposa canvis molt importants en la manera de tractar les dades:

– Desapareix l’obligació d’inscriure els fitxers a l’Agència de Protecció de Dades, però s’haurà de portar internament un registre d’activitats.

– Canvia la circular d’informació als propietaris.

– Canvia el contingut obligatori de les clàusules d’informació (s’ha d’incloure a un acta de la junta).

– Canvia el contingut del cartells de video vigilància.

– Canvien els contractes d’encarregat de tractament.

– S’estableixen nous controls periòdics.

– S’introdueixen nous drets per als ciutadans: limitació, portabilitat i oblit.

Aquestes són les obligacions que hauríen de complir les comunitats de propietaris respecte la normativa de protecció de dades.

COM ADEQUAR LA COMUNITAT AL NOU REGLAMENT: Per facilitar el canvi de legislació, a la Cambra disposem d’una nova aplicació que permet realizar el canvi al nou Reglament de forma senzilla i econòmica, ja que l’aplicació ha estat confeccionada per a les necessitats de les comunitats de propietaris.

En aquest sentit, la Cambra amb l’objectiu d’oferir un servei de qualitat, portarà a terme una campanya d’adaptació a aquesta legislació de les comunitats de propietaris que administra.

Les comunitats de propietaris associades a la Cambra, però no administrades, que vulguin que ens encarraguem  de procedir a fer el canvi a la nova normativa, haurien de posar-se en contacte amb la Cambra per tal d’agilitzar aquest tema i complir la normativa legal.

Novetats del llibre sisè del Codi civil de Catalunya: el pacte de condició resolutòria (4)

Novetats del llibre sisè del Codi civil de Catalunya: el pacte de condició resolutòria (4)

La Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, introdueix novetats importants. En aquest article volem destacar alguns aspectes innovadors referents al pacte de condició resolutòria en les compravendes d’immobles.

Tradicionalment s’entenia que, en cas d’impagament del comprador, el venedor podia reinscriure l’immoble a favor seu si acreditava haver fet un requeriment al comprador amb concessió d’un nou termini de 15 dies per verificar el pagament. Si no es produïa el pagament, la reinscripció era efectiva. Si el comprador reclamava posteriorment, i judicialment, la devolució del preu pagat al venedor, el Jutjat podia establir la devolució de part del preu, d’acord amb la facultat moderadora regulada a l’article 1.154 del Codi civil espanyol.

Posteriorment, al final dels anys setanta i al principi dels anys vuitanta del segle passat, per a la reinscripció s’exigia al comprador una actitud de no-oposició davant del requeriment resolutori, i una consignació de les quantitats ja rebudes per part del venedor, a disposició del comprador, o dels titulars de càrregues posteriors a la inscripció de la condició resolutòria. Tot plegat, sense perjudici de la facultat del venedor de demanar judicialment la possibilitat de retenció de part del preu a retornar, com a compensació de la possessió de la finca per part del comprador durant el termini en què havia estat propietari i no havia pagat el preu ajornat, també d’acord amb la facultat moderadora judicial de l’article 1.154 del Codi civil espanyol.

La nova llei estableix les singularitats bàsiques següents:

1.- És necessari, per a la resolució, que s’hagi pactat que la part impagada del preu ajornat superi el 15% del preu total íntegre, més els interessos.

2.- El venedor pot retenir, com a màxim, la meitat de la quantitat total que hagi hagut de percebre fins a la data de la resolució.

3.- El requeriment per al pagament s’ha de fer necessàriament mitjançant una acta notarial, limitada a la possibilitat de pagament, amb concessió d’un termini de 20 dies, i amb l’advertiment que, de no pagar, es resoldrà la compravenda.

4.- El procediment de resolució també és notarial, mitjançant una acta separada, diferent de la del punt anterior, en la que el comprador pot formular oposició. Si no hi ha oposició, o si aquesta es limita a la liquidació quantitativa practicada pel venedor, és possible la reinscripció de la finca a favor del venedor.

5.- La readquisició del venedor comporta l’afectació de la finca, amb caràcter real, en benefici del comprador i dels titulars d’assentaments posteriors, com a garantia de la quantitat que s’hagi de retornar al comprador.

6.- Aquesta afectació caduca 180 dies després de la data de la reinscripció a favor del venedor, llevat que hi hagi una anotació anterior de demanda d’oposició a la resolució o a la liquidació (interposada pel comprador).