Serveis de la Cambra

Adm. Comunitats

Assessoria Jurídica

Assegurances

Adm. Finques

Arquitectura i oficina tècnica

Fiances

Economicofiscal

Gestoria Administrativa

la Cambra informa

El Tribunal Suprem salva la Plusvàlua municipal juliol 19, 2018 Categoria: Jurisprudència, Newscam - Després de la declaració d'inconstitucionalitat de la normativa de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) o Plusvàlua municipal pel Tribunal Constitucional, en Sentència d'11 de maig de 2017, els Jutjats i Tribunals Superiors de Justícia de l'ordre contenciós-administratiu van aplicar criteris propis, arribant a considerar nul·les liquidacions Llegir més
Novetats del llibre sisè del Codi civil de Catalunya: els defectes de conformitat respecte a la superfície de la finca (6) juliol 9, 2018 Categoria: Llibre sisè Codi civil, Newscam - Dins de les especialitats de la compravenda d'immobles, l'article 621-50 del llibre sisè es dedica a la indicació de la superfície de l'immoble venut. Els problemes quant a la cabuda de la finca són susceptibles de ser reconduïts a la noció de manca de conformitat, els efectes de la qual Llegir més